ANBI College van Kerkrentmeesters PGA

 

Kerkrentmeesters PG Aalten.

 

 
1. Toelichting 

Toelichting op de baten en lasten Kerkrentmeesters PG Aalten

Dinsdag 30 mei jl. is in de grote kerkenraad de jaarrekening 2022 behandeld, in het kort de weergave van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

Baten

In totaal werd meer ontvangen t.o.v. het jaar 2021. De opbrengsten onroerende zaken stegen door meer huurinkomsten, na corona was het mogelijk om weer bij elkaar te komen en dit resulteert in o.a. meer huurinkomsten.
De opbrengsten van rente en beleggingen stegen door meer rente inkomsten dan vooraf begroot en stijging van pachtinkomsten. De opbrengsten levend geld zijn ligt gestegen. Dit komt alleen door meer ontvangen collectegelden vanwege het kunnen bijwonen van kerkdiensten na corona. De afname van het aantal kerkleden zorgt voor een verdere daling bij de inkomsten kerkbalans.

Lasten
De uitgaven voor de kerkgebouwen waren minder dan het jaar 2021 en minder dan begroot. In de begroting 2022 was nog rekening gehouden met onderhoud van het orgel in de Oude Helena, dit is tot op heden nog niet uitgevoerd (inschatting € 50.000).
De kosten niet kerkelijke eigendommen zijn gestegen door onderhoud panden aan de Kerkstraat. De uitgaven kosten kerkdiensten zijn na corona weer gestegen doordat er meer activiteiten zijn geweest.
De uitgaven voor salarissen en vergoedingen zijn in 2022 t.o.v. 2021 gestegen met CAO stijging.

Het operationeel resultaat komt hierdoor uit op negatief € 37.879 en wijkt nauwelijks af van de begroting kijkend bij “resultaat baten en lasten” om reden dat bij de incidentele baten van de begroting rekening werd gehouden met subsidie t.b.v. € 50.000 voor onderhoud orgel.

De verwachting voor de komende jaren is een oplopend tekort vanwege de snelle afname van het aantal kerkleden (overlijden respectievelijk opzeggingen).

De incidentele bate heeft betrekking op herwaardering onroerende zaken, hier moet de WOZ-waarde aangehouden worden en of landbouwnorm bij de gronden. Deze incidentele bate wordt later naar de bestemmingsreserves geboekt en aanvullend werd een legaat ontvangen t.b.v. € 13.278.
De onttrekking komt doordat er in 2022 een reservering voor eventuele toekomstige aankoop van landbouwgronden is overgeboekt naar de algemene reserves.
De toevoeging bestemmingsreserves betreft zoals al beschreven grotendeels de herwaarderingen.

De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met hen opnemen.

College van kerkrentmeesters,
René Veerbeek, penningmeester

2. Jaarcijfers(verkort resultaatoverzicht)
Verkort resultaatoverzicht Kerkrentmeesters


3.Balans