ANBI College van Kerkrentmeesters PGA

Baten en lasten 2021 van het College van kerkrentmeesters
Protestante Gemeente Aalten

Dinsdag 17 mei jl. is in de grote kerkenraad de jaarrekening 2021 behandeld, in het kort de weergave van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

Toelichting op de baten en lasten

Baten
In totaal werd minder ontvangen t.o.v. het jaar 2020. De inkomsten uit collectegelden daalde aanzienlijk om reden dat er vanwege de corona maar een beperkt aantal kerkdiensten is geweest. De afname van het aantal kerkleden zorgt voor een verdere daling bij de inkomsten kerkbalans, dit is dan ook het grootste verschil t.o.v. het jaar 2020.

Lasten
De uitgaven voor de kerkgebouwen waren minder dan het jaar 2020, met name het onderhoud aan de kerken was minder. Daarentegen wel meer uitgaven dan verwacht voor energiekosten. Het stookbeleid in de kerk wordt aangepast om hier ook op te bezuinigen.
De lasten van de niet kerkelijke eigendommen zijn gedaald doordat er minder onderhoud- werkzaamheden aan de woningen is geweest.
De kosten voor het pastoraat zijn lager om reden dat de vacature bij de predikanten pas vanaf juli 2021 is ingevuld.
De lasten van de kerkdiensten zijn gedaald t.o.v. het jaar 2020. De overige salarissen werd minder uitgegeven, doordat er vanwege de corona minder kerkdiensten waren en er minder inzet was van kosters en organisten.

Het operationeel resultaat komt hierdoor uit op € 8.643 en wijkt nauwelijks af van de begroting.
De verwachting voor de komende jaren is een oplopend tekort vanwege de snelle afname van het aantal kerkleden (overlijden respectievelijk opzeggingen).

De incidentele bate heeft betreft de verkoop van de Oosterkerk, herwaardering van de gebouwen en legaten. De incidentele last komt door afwaardering van de landbouwgronden.

Balans

Opvallende posten respectievelijk afwijkingen met voorgaand jaar:
De beleggingen zijn met name landbouwgronden, deze worden gewaardeerd tegen de landbouwnormen. De geldmiddelen zijn toegenomen door verkoop van de Oosterkerk. Het aantal kerkleden daalt gemiddeld met ongeveer 200 leden per jaar door overlijden respectievelijk opzeggingen.

De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ondergetekende

College van kerkrentmeesters,
René Veerbeek, penningmeester
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie