ANBI College van Kerkrentmeesters PGA


Toelichting op jaarrekening 2020 en begroting 2021
van het college van kerkrentmeesters
Protestante Gemeente Aalten

—————————————————————————————————————————————-

Baten en lasten 2020 van het College van kerkrentmeesters
Protestante Gemeente Aalten

Dinsdag 13 juli jl. is in de grote kerkenraad de jaarrekening 2020 behandeld, in het kort de weergave van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

Toelichting op de baten en lasten

Algemeen
In de jaarrekening 2020 zijn er verschuivingen bij de opbrengsten vanwege de richtlijnen vanuit de PKN om alle gronden en gebouwen (m.u.v. kerkgebouwen) te activeren. De gronden en gebouwen behoren niet tot activa die nodig zijn om kerk te zijn, deze zijn dan ook nu overgeheveld naar de financiële vaste activa. De inkomsten verschuiven dan naar opbrengsten uit beleggingen. Door de herwaardering is er een incidentele bate van de gronden en gebouwen. De waarde verhoogt de balanswaarde en heeft in de toekomst geen effect op de inkomsten, deze blijven gelijk/verhogen met de prijsindex.

Baten
In totaal werd minder ontvangen t.o.v. het jaar 2019. De inkomsten uit collectegelden daalde aanzienlijk om reden dat er vanwege de corona maar een beperkt aantal kerkdiensten is geweest. De afname van het aantal kerkleden zorgt voor een verdere daling bij de inkomsten van de bijdragen, dit is dan ook het grootste verschil t.o.v. het jaar 2019.

Lasten
De lasten voor de kerkgebouwen waren meer dan begroot, dit komt door onderhoud aan de kerken en aanvullend wordt nu ook een voorziening t.b.v. onderhoud aan de gebouwen opgenomen.
De lasten van de niet kerkelijke eigendommen zijn ook gestegen door uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de woningen.
De kosten voor het pastoraat zijn lager om reden dat er een vacature is bij de predikanten, deze is nog niet ingevuld in het jaar 2020. Deze vacature is in 2021 ingevuld.
De lasten van de kerkdiensten zijn gestegen t.o.v. het jaar 2019 met name door meer uitgaven ondanks de corona.
Bij de overige salarissen werd minder uitgegeven, doordat er vanwege de corona minder kerkdiensten waren en er minder inzet was van kosters en organisten.

Het operationeel resultaat komt hierdoor uit op € -25.769 en is een iets groter tekort dan vooraf begroot werd. Het jaar 2021 zal naar verwachting licht positief zijn waarna het de jaren erna snel omslaat in een oplopend tekort. De oorzaak hiervan is de snelle afname van het aantal kerkleden (overlijden respectievelijk opzegging).

De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ondergetekende

College van kerkrentmeesters,
René Veerbeek, penningmeester

Jaarrekening 2020 en begroting 2021
————————————————————————————————————————–