Diaconaat

Diaconaat is een van de kern-opdrachten van de kerk. Diaconaat heeft alles te maken met het omzien naar en dienen van de medemens en de schepping, met als thema’s: gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Diaconaat is vanuit de kerk gericht op de samenleving. Verreweg de meeste hulp wordt dan ook geboden aan mensen buiten de kerk. Het motto is: ‘Helpen, waar geen helper is’. Ook Aaltense projecten die in situaties van armoede en onrecht helpen, worden ondersteund. Wereldwijd worden projecten ondersteund op het gebied van armoedebestrijding en grote (humanitaire) rampen. De diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten werkt met taakgroepen. Deze werken zelfstandig en leggen verantwoording af aan het college van diakenen.

Diaconie PG
Adres: Ludgerstraat 64, 7121EM Aalten

Bankrekening: NL41 RABO 0300 2165 48

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter:             Geert Kobus,          kobus.geert70@gmail.com

Scriba:                   Peter ter Haar,       pterhaar9@gmail.com

Penningmeester:  Johan van Eerden, info@johanvaneerden.nl

Onroerend goed: Gerrit te Bokkel,    voftebokkel@gmail.com

De volgende taakgroepen zijn werkzaam voor de diaconie.

Ika 

De IKA is een commissie, in het leven geroepen door de diaconieën van de PKN kerken in de Achterhoek en de Liemers. Het doel van de IKA is het organiseren van vakantieweken voor ouderen die zonder ‘zorg’ of begeleiding niet op vakantie kunnen ongeacht hun leeftijd. Minder draagkrachtigen worden ondersteund door de diaconie. Voor informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Wevers.  info@aannemersbedrijfwevers.nl (doorlink maken naar mailadres)

Boekingen

Uitsluitend via het aanmeldingsformulier dat vergezeld moet gaan van een verklaring van de huisarts. Bij volgeboekte vakantieweek wordt er geloot.
Gasten die voor het eerst meegaan zijn van een plaats verzekerd en worden niet uitgeloot.
Bij de diaconieën zijn de formulieren verkrijgbaar of op aanvraag bij het IKA secretariaat.

 www.ikaachterhoekliemers.nl   

Sociaal/gemeente/diaconaat  

Sociaal/gemeente diaconaat wat is dat precies?

Diaconaat is een van de kernopdrachten van de kerk. Het omzien en dienen van de medemens.  De sociale diaconie, probeert waar nodig mensen te helpen die (meestal) financiële problemen hebben of ondersteund moeten worden. Dat kunnen mensen zijn met een klein inkomen, mensen die schulden hebben of in de schuldsanering zitten. En nu, in deze onzekere tijd waarin het coronavirus rondwaart, is de kans groot dat er meer mensen in de problemen komen.

Wij kunnen deze mensen wat financiële ruimte bieden door middel van een lening. Deze financiële ruimte kan veel betekenen voor betrokkenen.

Ook dragen wij jaarlijks zorg voor een kerstpakket/gift voor de minima in onze gemeente. En dan is er nog de jaarlijkse zomeractie. Dit is een gift, bedoeld voor mensen in onze omgeving met een krap budget, zodat zij in deze periode iets extra’s kunnen kopen.

Omdat Wim Drenth namens de DHA, Diaconale Hulp Aalten, ook bij onze vergadering aanwezig is, zijn de lijntjes kort wat betreft leden en niet-leden van de PKN.

Wij krijgen wel eens namen door van dominee, kerkelijk werker, ouderling, bezoekdienst of het kerkelijk bureau maar zeer waarschijnlijk bereiken wij zo niet eenieder die onze hulp kan gebruiken. Ons verzoek aan u is dan ook om actief met ons mee te willen denken.

Om contact met ons op te nemen kunt u de colofon van de PGA raadplegen in KerkVenster of bellen met Ineke Kraaijenbrink, tel. 0543 – 476967

Kerkradio

Deze werkgroep zorgt voor het verspreiden en onderhouden van radiotoestellen, bij gemeenteleden die om welke reden dan ook de kerkdiensten in de Zuiderkerk of Oude Helenakerk niet meer kunnen bijwonen. De toestellen worden geplaatst tegen een vergoeding of, waar dit moeilijk is, in bruikleen gegeven. Ook wordt het sociaal contact onderhouden met deze personen door eenmaal per drie maanden een bezoekje af te leggen,

Tevens verzorgt deze groep de avondmaalsvieringen in Beth San en Stegemanhof. Voor contact: Hajo te Paske,  paske-eppink@planet.nl  

Multimediateam

Deze werkgroep vormt de brug tussen het multimediateam en de diaconie. Ze ondersteunt het multimediateam en zal het beamergebruik en KerkBeeld waar mogelijk verder door ontwikkelen.

Voor contact: Dick Hobé;  dickhobe@gmail.com  

Beheer onroerend

 Een diaken, in samenwerking met het Kantoor Kerkelijke Goederen en het dagelijks bestuur, onderhoudt de contacten met de pachters, erfpachters of huurders van de diaconale gronden. Tevens worden aan het college van diakenen voorstellen gedaan tot aan of verkoop van gronden of op andere wijze te verkrijgen opbrengsten om diaconaal werk te kunnen (blijven) bekostigen.  

Voor contact: Gerrit te Bokkel, voftebokkel@gmail.com

Hulp Ver Weg Dichterbij

 De commissie Hulp Ver Weg Dichterbij is een zelfstandige werkgroep onder verantwoording van de diaconie. De commissie adviseert de diaconie over besteding van diaconale gelden. Financiële ondersteuning voor projecten ver weg en dichterbij. Een groot deel van de projecten bestaat uit projecten die worden ondersteund of gecoördineerd door mensen uit onze regio. Op deze wijze worden projecten ver weg dichterbij gehaald. Naast buitenlandse projecten worden ook voorstellen gedaan voor ondersteuning van projecten in Nederland (dichterbij).

Via de vaste rubriek in KerkVenster en via de website wordt u op de hoogte gehouden over de besteding van de gelden.

Twee keer per jaar vindt er een HVWD-dienst plaats, waaraan de commissie medewerking verleent. Ook verzorgt de commissie de jaarlijkse paasgroetenactie (verzending van een kaart aan gedetineerden).

Tips voor projecten zijn altijd welkom.

Voor contact: team HVWD  hulpverwegdichterbij@kerkvenster.nl.   

Recreatie

Deze commissie organiseert de jaarlijkse jeugdkampen. Tijdens deze zomerkampen kan de Aaltense jeugd (ook bedoeld voor de minder draagkrachtigen onder ons. De diaconie springt daar waar nodig financieel bij) zich ontspannen en deelnemen aan sport en spel. Ook worden uitstapjes gemaakt. Met en voor elkaar is een belangrijk speerpunt tijdens dit kamp.
joostroelofsen@hotmail.com

Huwelijksdiensten

 Deze diaken verzorgt de collecte tijdens de huwelijksdiensten namens de diaconie. Stelt elk boekjaar een doel voor waar de collecte-opbrengsten naar toe gaan.

Er kan met Janine Luimes contact opgenomen worden: henkjanine@planet.nl