Diaconaat

Diaconie is een van de kern-opdrachten van de kerk. Diaconie heeft alles te maken met het omzien naar en dienen van de medemens en de schepping, met als thema’s: gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Diaconie is vanuit de kerk gericht op de samenleving. Verreweg de meeste hulp wordt dan ook geboden aan mensen buiten de kerk. Het motto is: “Helpen, waar geen helper is”.  Ook worden Aaltense projecten ondersteund, die helpen in situaties van armoede en onrecht. Wereldwijd worden projecten ondersteund op het gebied van armoedebestrijding en grote (humanitaire) rampen. De diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten werkt met taakgroepen. Deze werken zelfstandig en leggen verantwoording af aan het college van diakenen.

Diaconie,

Adres: Ludgerstraat 64, 7121EM Aalten

NL41 RABO 0300 2165 48

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter:             Geert Kobus,          kobus.geert70@gmail.com

Scriba:                    Peter ter Haar,       pterhaar9@gmail.com

Penningmeester: Johan van Eerden, info@johanvaneerden.nl

Onroerend goed: Gerrit te Bokkel,    voftebokkel@gmail.com


De volgende taakgroepen zijn werkzaam voor “De Diaconie”

 –  Ika 

De IKA is een commissie, in het leven geroepen door de diaconieën van de PKN kerken in de Achterhoek en de Liemers. Het doel van de IKA is het organiseren van vakantieweken voor ouderen die zonder “zorg” of begeleiding niet op vakantie kunnen ongeacht hun leeftijd. Minder draagkrachtigen worden ondersteund door de diaconie. Voor Info kunt u contact opnemen met Jolanda Wevers. E-mail: info@aannemersbedrijfwevers.nl

Boekingen

Uitsluitend via het aanmeldingsformulier dat vergezeld moet gaan van een verklaring van de huisarts. Bij volgeboekte vakantieweek wordt er geloot.

 Gasten die voor het eerst mee gaan zijn van een plaats verzekerd en worden niet uitgeloot.

Bij de diaconieën zijn de formulieren verkrijgbaar of op aanvraag bij het IKA secretariaat.

Website: www.ikaachterhoekliemers.nl

–  Sociaal/gemeente/diaconaat  

Mensen (lid of geen lid) die financieel of anderszins problemen hebben worden eventueel financieel ondersteund, geholpen bij schuldsanering of begeleid naar sociale gemeentelijke of landelijke overheden.

Tevens zorgt het sociaal diaconaat indien mogelijk voor een vrijwilliger die, tegen een kleine vergoeding, hulp kan bieden in een gezin voor wie op dat moment geen hulp van andere instanties mogelijk is.

Voor contact: Herwin Navis; e-mail:  herwinnavis@live.com

 –   Kerkradio

Deze werkgroep zorgt voor het verspreiden en onderhouden van radiotoestellen, bij gemeenteleden die om welke reden dan ook de kerkdiensten in de Zuiderkerk, de Oosterkerk of Oude Helenakerk niet meer kunnen bijwonen. De toestellen worden geplaatst tegen een vergoeding of, waar dit moeilijk is, in bruikleen gegeven. Ook wordt het sociaal contact onderhouden met deze personen door eenmaal per drie maanden een bezoekje af te leggen,

Tevens verzorgt deze groep de avondmaalsvieringen in het Beth San en Stegemans hof. Voor contact: Hajo te Paske; e-mail: paske-eppink@planet.nl  

–   Multi media team

Deze werkgroep vormt de brug tussen het multimedia team en de diaconie. Ze ondersteunt het multimediateam waar mogelijk en zal het beamer gebruik en Kerk in Beeld waar mogelijk verder door ontwikkelen.

Voor contact: Dick Hobé; e-mail: dickhobe@gmail.com  

–   Beheer Onroerend

Eén diaken, in samenwerking met het Kantoor Kerkelijke Goederen en het dagelijks bestuur, onderhoudt de contacten met de pachters, erfpachters of huurders van de diaconale gronden. Tevens worden aan het college van diaken voorstellen gedaan tot aan of verkoop van gronden of op andere wijze te verkrijgen opbrengsten om diaconaal werk te kunnen (blijven) bekostigen.  Pachtgronden

Voor contact: Gerrit te Bokkel; e-mail: voftebokkel@gmail.com

 –  Hulp Ver Weg Dichterbij 

De commissie Hulp Ver Weg Dichterbij is een zelfstandige werkgroep onder verantwoording van de diaconie. De commissie adviseert de diaconie over besteding van diaconale gelden. Financiële ondersteuning voor projecten ver weg en dichterbij. Een groot deel van de projecten bestaat uit projecten die worden ondersteund of gecoördineerd door mensen uit onze regio. Op deze wijze worden projecten ver weg dichterbij gehaald. Naast buitenlandse projecten worden ook voorstellen gedaan voor ondersteuning van projecten in Nederland (dichterbij).

Via de vaste rubriek in Kerkvenster en via de website wordt u op de hoogte gehouden over de besteding van de gelden.

Twee keer per jaar vindt er een HVWD-dienst plaats, waaraan de commissie medewerking verleend. Ook verzorgt de commissie de jaarlijkse paasgroetenactie (verzending van een kaart aan gedetineerden).

Tips voor projecten zijn altijd welkom. Voor contact: team HVWD; e-mail: hulpverwegdichterbij@kerkvenster.nl.   

 –   Recreatie

Deze commissie organiseert de jaarlijkse jeugdkampen. Tijdens deze zomerkampen kan de Aaltense jeugd (ook bedoeld voor de minder draagkrachtigen onder ons, de diaconie springt daar waar nodig financieel bij) zich ontspannen en deelnemen aan sport en spel. Ook worden uitstapjes gemaakt. Met en voor elkaar is een belangrijk speerpunt tijdens dit kamp.

–   Huwelijksdiensten

Deze diaken verzorgt de collecte tijdens de huwelijksdiensten namens de diaconie. Stelt elk boekjaar een doel voor waar de collecte opbrengsten naar toe gaan.

Voor contact: Mia Groot Nibbelink; e-mail: famgrootnibbelink@hotmail.com