Diaconaat

Diaconaat is een van de kern-opdrachten van de kerk. Diaconaat heeft alles te maken met het omzien
naar en dienen van de medemens en de schepping, met als thema’s: gerechtigheid, vrede en
heelheid van de schepping. Diaconaat is vanuit de kerk gericht op de samenleving. Verreweg de
meeste hulp wordt dan ook geboden aan mensen buiten de kerk. Het motto is: ‘Helpen, waar geen
helper is’. Ook Aaltense projecten die in situaties van armoede en onrecht helpen, worden
ondersteund. Wereldwijd worden projecten ondersteund op het gebied van armoedebestrijding en
grote (humanitaire) rampen. De diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten werkt met
taakgroepen. Deze werken zelfstandig en leggen verantwoording af aan het college van diakenen.

Diaconie PG
Adres: Ludgerstraat 64, 7121EM Aalten
Bankrekening: NL41 RABO 0300 2165 48
Dagelijks Bestuur:
Voorzitter: Rudi ter Maat rudi.termaat@pgaalten.nl
Scriba: Peter ter Haar, peter.terhaar@pgaalten.nl
Penningmeester: Johan van Eerden, johan.vaneerden@pgaalten.nl
Onroerend goed: Gerrit te Bokkel, gerrit.tebokkel@pgaalten.nl

De volgende taakgroepen zijn werkzaam voor de diaconie.

Ika
De IKA is een commissie, in het leven geroepen door de diaconieën van de PKN kerken in de
Achterhoek en de Liemers. Het doel van de IKA is het organiseren van vakantieweken voor ouderen
die zonder ‘zorg’ of begeleiding niet op vakantie kunnen ongeacht hun leeftijd. Minder
draagkrachtigen worden ondersteund door de diaconie. Voor informatie kunt u contact opnemen met
Jolanda Wevers. Jolanda.wevers@pgaalten.nl 

Boekingen
Uitsluitend via het aanmeldingsformulier dat vergezeld moet gaan van een verklaring van de huisarts.
Bij volgeboekte vakantieweek wordt er geloot.
Gasten die voor het eerst meegaan zijn van een plaats verzekerd en worden niet uitgeloot.
Bij de diaconieën zijn de formulieren verkrijgbaar of op aanvraag bij het IKA secretariaat.
www.ikaachterhoekliemers.nl

Sociaal/gemeente/diaconaat
Sociaal/gemeente diaconaat wat is dat precies?
Diaconaat is een van de kernopdrachten van de kerk. Het omzien en dienen van de medemens. De
sociale diaconie, probeert waar nodig mensen te helpen die (meestal) financiële problemen hebben
of ondersteund moeten worden. Dat kunnen mensen zijn met een klein inkomen, mensen die
schulden hebben of in de schuldsanering zitten. En nu, in deze onzekere tijd waarin het coronavirus
rondwaart, is de kans groot dat er meer mensen in de problemen komen.
Wij kunnen deze mensen wat financiële ruimte bieden door middel van een lening. Deze financiële
ruimte kan veel betekenen voor betrokkenen.
Ook dragen wij jaarlijks zorg voor een kerstpakket/gift voor de minima in onze gemeente. En dan is er
nog de jaarlijkse zomeractie. Dit is een gift, bedoeld voor mensen in onze omgeving met een krap
budget, zodat zij in deze periode iets extra’s kunnen kopen.
Omdat Wim Drenth namens de DHA, Diaconale Hulp Aalten, ook bij onze vergadering aanwezig is,
zijn de lijntjes kort wat betreft leden en niet-leden van de PKN.
Wij krijgen wel eens namen door van dominee, kerkelijk werker, ouderling, bezoekdienst of het
kerkelijk bureau maar zeer waarschijnlijk bereiken wij zo niet eenieder die onze hulp kan gebruiken.
Ons verzoek aan u is dan ook om actief met ons mee te willen denken.
Om contact met ons op te nemen kunt u de colofon van de PGA raadplegen in KerkVenster of bellen
met Ineke Kraaijenbrink, tel. 0543 – 476967

Kerkradio
Deze werkgroep zorgt voor het verspreiden en onderhouden van radiotoestellen, bij gemeenteleden
die om welke reden dan ook de kerkdiensten in de Zuiderkerk of Oude Helenakerk niet meer kunnen
bijwonen. De toestellen worden geplaatst tegen een vergoeding of, waar dit moeilijk is, in bruikleen
gegeven. Ook wordt het sociaal contact onderhouden met deze personen door eenmaal per drie
maanden een bezoekje af te leggen,
Tevens verzorgt deze groep de avondmaalsvieringen in Beth San en Stegeman Hof.
Voor contact: Elly Grievink, elly.grievink@pgaalten.nl

Beheer onroerend
Een diaken, in samenwerking met het Kantoor Kerkelijke Goederen en het dagelijks bestuur,
onderhoudt de contacten met de pachters, erfpachters of huurders van de diaconale gronden. Tevens
worden aan het college van diakenen voorstellen gedaan tot aan of verkoop van gronden of op
andere wijze te verkrijgen opbrengsten om diaconaal werk te kunnen (blijven) bekostigen.
Voor contact: Gerrit te Bokkel, gerrit.tebokkel@pgaalten.nl

Hulp Ver Weg Dichterbij
De commissie Hulp Ver Weg Dichterbij is een zelfstandige werkgroep onder verantwoording van de
diaconie. De commissie adviseert de diaconie over besteding van diaconale gelden. Financiële
ondersteuning voor projecten ver weg en dichterbij. Een groot deel van de projecten bestaat uit
projecten die worden ondersteund of gecoördineerd door mensen uit onze regio. Op deze wijze
worden projecten ver weg dichterbij gehaald. Naast buitenlandse projecten worden ook voorstellen
gedaan voor ondersteuning van projecten in Nederland (dichterbij).
Via de vaste rubriek in KerkVenster en via de website wordt u op de hoogte gehouden over de
besteding van de gelden.
Twee keer per jaar vindt er een HVWD-dienst plaats, waaraan de commissie medewerking verleent.
Ook verzorgt de commissie de jaarlijkse paasgroetenactie (verzending van een kaart aan
gedetineerden).
Tips voor projecten zijn altijd welkom.
Voor contact: team HVWD hulpverwegdichterbij@kerkvenster.nl.

Recreatie
Deze commissie organiseert de jaarlijkse jeugdkampen. Tijdens deze zomerkampen kan de Aaltense
jeugd (ook bedoeld voor de minder draagkrachtigen onder ons. De diaconie springt daar waar nodig
financieel bij) zich ontspannen en deelnemen aan sport en spel. Ook worden uitstapjes gemaakt. Met
en voor elkaar is een belangrijk speerpunt tijdens dit kamp.
joostroelofsen@hotmail.com

Huwelijksdiensten
Deze diaken verzorgt de collecte tijdens de huwelijksdiensten namens de diaconie. Stelt elk boekjaar
een doel voor waar de collecte-opbrengsten naar toe gaan.
Er kan met Janine Luijmes contact opgenomen worden: janine.luijmes@pgaalten.nl