Diaconaat

Diaconie is een van de kern-opdrachten van de kerk. Diaconie heeft alles te maken met het omzien naar en dienen van de medemens en de schepping, met als thema’s: gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Diaconie is vanuit de kerk gericht op de samenleving. Verreweg de meeste hulp wordt dan ook geboden aan mensen buiten de kerk. Het motto is: “Helpen, waar geen helper is”. Dat betekent, dat alle hulp, waar mensen recht op hebben vóór gaat, dat zijn vóór liggende voorzieningen, die eerst uitgezocht moeten worden, voordat de diaconie in persoonlijke hulp eenmalig voorziet.Ook worden Aaltense projecten ondersteund, die helpen in situaties van armoede en onrecht. Ook wereldwijd worden projecten ondersteund op het gebied van armoedebestrijding, en grote (humanitaire) rampen. De diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten werkt met taakgroepen. Deze werken zelfstandig en leggen verantwoording af aan het college van diakenen. De taakgroepen worden aangestuurd door het dagelijks bestuur.

De volgende taakgroepen zijn werkzaam voor het diaconie

   Ika 

Zij verzorgen vakantieweken voor gehandicapte of minder valide mensen; Minder draagkrachtigen worden ondersteund door de diaconie.

 

         Sociaal/gemeente/diaconaat  

Mensen (lid of geen lid) die financieel of anderszins in de problemen zijn (of komen) worden eventueel financieel ondersteund of geholpen bij schuldsanering of begeleid naar sociale

Gemeentelijke of landelijke overheden en zorgen voor vrijwilligers die (tegen een kleine vergoeding, de zogenaamde vrijwilligersvergoeding) hulp bieden in gezinnen voor wie op dat moment geen hulp van andere instanties mogelijk is

 

         Kerkradio

Deze werkgroep zorgt voor het verspreiden en onderhouden van radiotoestellen, bij gemeenteleden die om welke reden dan ook de kerkdiensten in de Zuiderkerk, de Oosterkerk of Oude Helenakerk niet meer kunnen bijwonen. De toestellen worden geplaatst tegen een vergoeding of, waar dit moeilijk is, in bruikleen gegeven. Ook wordt het sociaal contact onderhouden met deze personen door eenmaal per drie maanden een bezoekje af te leggen,

Tevens verzorgt deze groep de avondmaalsvieringen in het Beth San en Stegemanshof.

 

         Multi media team

Deze nieuwe werkgroep gaat de brug vormen tussen het multimedia team en de diaconie. Ondersteunt het multimediateam waar mogelijk en zal het beamer gebruik en Kerk in Beeld verder door ontwikkelen.

 

         Beheer Onroerend

Eén diaken, in samenwerking met het kantoor kerkelijke goederen en het Kantoor Kerkelijke Goederen en het dagelijks bestuur, onderhoudt de contacten met de pachters, erfpachters of huurders van de diaconale gronden. Tevens worden aan het college van diaken voorstellen gedaan tot aan of verkoop van gronden of op andere wijze te verkrijgen opbrengsten om diaconaal werk te kunnen (blijven) bekostigen.

 

         MDW (Missionair Diaconaal Werk)

Onder andere het werelddiaconaat. Zelfstandige werkgroep onder verantwoording van de diaconie. Deze groep houdt zich bezig met de bewustwording voor wat betreft de zending en het werelddiaconaat in de gemeente en van de gemeenteleden. En de ruimste zin, onder meer met het voorbereiden en uitvoeren van acties en projecten ten behoeve van de derde wereld.

Tevens verzorgt deze werkgroep de voorbereiding van de MDW rondgang (geldwerving) voor het plaatselijk, landelijk en werelddiaconaat.

         Diaconale raad        

Speciale taak het zich bezig houden met opgroeiende jeugd en jeugddiaconaat eventuele problemen hierbij. Dit alles in de ruimste zin. Ook wordt twee keer per jaar een kledinginzameling gehouden voor nog goed bruikbare kleding of om opbrengsten te genereren uit verkoop van overtollige restkleding, om dit geld te gebruiken voor diaconale bijstand daar waar nodig.

 

         Recreatie

Deze commissie organiseert de jaarlijkse jeugdkampen. Tijdens deze zomerkampen kan de Aaltense jeugd (ook bedoeld voor de minder draagkrachtigen onder ons, de diaconie springt daar waar nodig financieel bij) zich ontspannen en deelnemen aan sporten en spellen. Ook worden uitstapjes gemaakt en wordt saamhorigheid gekweekt.


         Huwelijksdiensten

Deze diaken verzorgt de collecte tijdens de huwelijksdiensten namens de diaconie. Stelt elk boekjaar een doel voor waar de collecte opbrengsten naar toe gaan.

 

         Financiën

De werkgroep financiën valt onder het dagelijks bestuur en zorgt voor verantwoordelijk voor alle financiële transactie. Daarnaast maakt financiën  jaarlijks een begroting.

Adres: Ludgerstraat 64, 7121EM Aalten

Bankrek.nr.:

NL41 RABO 0300 2165 48

Scriba: Geert Kobus, Markeringdijk 34, 7122 RK Aalten. Telefoon 062075218