Uitvaart

Overledenen gedenken
Overleden gemeenteleden gedenken wij in de dienst op de zondag na het overlijden.
of op de zondag daarna, als het overlijden vlak voor of in het weekend heeft
plaatsgevonden. Op de Eeuwigheidszondag, dat is de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, de zondag vóór de Eerste Advent noemen wij alle namen van hen die
ons in het voorbije jaar zijn ontvallen. We ontsteken daarbij voor ieder van hen een
licht. Naastbestaanden worden door de kerkenraad uitgenodigd voor deze dienst,
door middel van een brief die gebracht of gestuurd wordt naar het
correspondentieadres.

Uitvaartplechtigheid vanuit de kerk
Er is een mogelijkheid om een uitvaartplechtigheid te houden vanuit
de OudeHelenakerk, de Zuiderkerk in Aalten of de St Joriskerk in Bredevoort.
Bij alle drie de kerken zijn zaalruimtes aanwezig om bezoekers te ontvangen,
voorzien van goede sanitaire voorzieningen.
Rol van predikant bij overlijden
Belangrijk in het vormgeven van de uitvaart is het contact met de predikant of
pastoraal werker en de samenwerking met de uitvaartleider. Soms heeft de predikant
de overledene begeleid in het ziekteproces, maar soms komt een overlijden totaal
onverwacht. Het gesprek met naastbestaanden is dan ook heel belangrijk, want zo
kunnen we komen tot een zo goed mogelijke vorm voor een passend, persoonlijk en
warm afscheid.
U kunt bij overlijden dit rechtstreeks doorgeven aan uw wijkpredikant of pastoraal
werker. U kunt dit ook doorgeven aan de uitvaartbegeleider.
Hier vindt u de adressen en telefoonnummers van de voorgangers in de PG Aalten
en de wijkindeling.
Voor de PG Bredevoort is dat ds. Ada Endeveld Tel: 0543-538848
In alle drie de kerken is een uitvaartplechtigheid via een livestream uit te zenden.