Kerkenraad PG Aalten

De kerkenraad kent de volgende structuur:

Moderamen: fungeert als dagelijks bestuur en bereidt de agenda voor van de kleine kerkenraad. Het moderamen bestaat uit een voorzitter, scriba, notulist, één predikant, één beleids-ouderling, één afgevaardigde diaconie, één afgevaardigde kerkrentmeester en een jeugd ouderling.

Kleine Kerkenraad: Deze bestaat uit circa 25 personen, bestaande uit een evenredige vertegenwoordiging van leden uit de grote kerkenraad en bespreekt de agenda die door het moderamen is voorbereidt. Zij heeft de beslissings bevoegdheid om over allerlei zaken beslissingen te nemen en uit te laten voeren.

Grote Kerkenraad: Deze bestaat uit alle ambtsdragers (± 60)  en vergaderen zo vaak dan vereist wordt. Zij nemen beslissingen over zaken waarbij een meerderheid van de kerkenraad vereist is volgens de kerkorde, bijvoorbeeld bij het beroepen van een predikant, aan- of verkoop van onroerend goed, beleidsplannen, begroting  en jaarrekeningen enz.

Voorzitter kerkenraad:

Gerard Helmink, Thijsweg 8, 7122 KH, Aalten.
Tel: 0613017794
Mail: gerardhenriette@hotmail.com  

Scriba kerkenraad:
Mail: scriba.aalten@kerkvenster.nl 

Beleidsplan

 De kerkenraad is momenteel bezig met een beleidsplan te maken voor de komende jaren. Er is een speciale commissie benoemd die dit gaat voorbereiden..