Kerkbalans

Digitaal betalen Kerkbalans 2024

Toelichting

Sinds 2018 kunt u de jaarlijkse betaling voor kerkbalans ook digitaal afhandelen. Als u zich hiervoor aanmeldt ontvangt u vanaf 2025 elk jaar in januari de informatie inzake Kerkbalans per mail. Goed voor het milieu!

 Hoe gaat digitaal betalen in zijn werk?

Klik hier

  • Kies voor ‘Toezegging’ of ‘Bijdrage’. Een toezegging houdt in dat u een jaarbedrag toezegt en dat in meerdere termijnen betaalt. Bij een bijdrage voldoet u het bedrag in één keer.
  • Op de site Toezegging doen of Bijdrage leveren kunt u verder als Nieuwe bezoeker of Terugkerende bezoeker.
  • Als Nieuwe bezoeker maakt u nu eerst een account aan. Klik hiervoor onder de kop Nieuwe bezoeker op Volgende. (Als Terugkerende bezoeker vult u uw e-mailadres en wachtwoord in en gaat door naar Betaling).
  • Op de pagina Registratie vult u uw persoonlijke gegevens in en uw registratienummer (zie voorkant). Het aan te maken wachtwoord moet bestaan uit minimaal 6 karakters waarvan 1 hoofdletter en 1 cijfer.
  • Op de volgende pagina vult u uw adresgegevens in. Ga nu naar

      Betaling: 

  • Afhankelijk van uw vorige keuze komt u op de pagina Toezeggingsformulier 1/3 of Bijdrageformulier 1/3 waarbij u in beide gevallen een bedrag kunt kiezen of zelf invullen. Op het Toezeggingsformulier geeft u ook de betaalmaanden aan.
  • Een Bijdrage wordt betaald per Ideal. Voor een Toezegging in meerdere termijnen is een Automatische incasso het meest praktisch, maar u kunt ook kiezen voor Ideal of Overig(zelf overmaken).
  • Een toezegging is maar één keer per jaar mogelijk.
  • Na afsluiting krijgt u een bevestiging van uw toezegging of bijdrage per mail.

Geef vandaag voor de kerk van morgen 

Wat is de Actie Kerkbalans?
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de protestantse kerk, de rooms-katholieke kerk, de oud-katholieke kerk van Nederland en de evangelische broedergemeente.
Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen ze een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen om een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. Dit jaar viert  Actie Kerkbalans haar 50-jarig jubileum.
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van de gebouwen, verwarming, maar ook predikanten en pastoraalwerkers en diaconale en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. 
De Actie Kerkbalans loopt dit jaar van 13 januari tot en met 27 januari en is dus al begonnen. De collectant van de kerk is misschien al langs geweest of komt nog bij u aan de deur. Laat ze alstublieft niet met lege handen gaan.
 
Kerkbalans vraagt u om te investeren in de toekomst van de kerk
Omdat wij mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook in mooie tijden.
Voor alle mensen die zich met de gemeente verbonden voelen en vrijwillig de handen uit de mouwen steken. Voor de ambtsdragers, de kerkelijk werkers en vrijwilligers, die alleen hun werk kunnen doen als ze (financieel) gesteund worden door een kerkgemeenschap.
Samen vormen we een prachtige gemeente. Het geven meer dan waard.
Als u aan de kerk geeft, geeft u aan elkaar.
Uw bijdrage wordt niet alleen besteed aan de eigen kerk, maar wordt ook ingezet om in de maatschappij actief en betrokken te zijn waar mogelijk en nodig.
U ziet op de volgende pagina’s een beknopt overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2022 en de begroting voor 2024 van de protestantse kerken van Aalten en Bredevoort.
Begrotingen waarbij de inkomsten en uitgaven niet in balans zijn, een gevolg van teruglopende inkomsten en stijgende kosten. Kerk-zijn kost geld en daar zijn we samen verantwoordelijk voor.
Er worden op dit moment keuzes gemaakt hoe we in de toekomst kerk kunnen zijn en blijven.
 
 
Waarom zou ik geven? 
 
De kerk is niet meer van deze tijd 
In een wereld vol onrust en individualisme, waar alles draait om macht, sneller, mooier en interessanter, is de kerk juist van onschatbare waarde. In de kerk hoor je een ander geluid. Het goede nieuws van liefde, hoop en verwachting van een nieuwe toekomst door Jezus Christus.  Het geeft mensen rust, houvast en vertrouwen.
 
De kerk sluit de ogen voor het leed in deze wereld
Integendeel, de kerk kijkt naar mensen om. Dagelijks zijn vele vrijwilligers en professionals van de kerk bezig om hulp en aandacht te geven waar nodig. Simpelweg een bezoek, materiële hulp, ouderenmiddagen, inloopmorgens en acties voor de minima en Werelddiaconaat. In de kerk telt ieder mens mee, kerklid of niet, dichtbij of ver weg. 
 
De kerk is zo ouderwets   
Natuurlijk heeft de kerk aandacht voor traditie. Maar er is ook aandacht voor andere vormen van geloofsbeleving. Denk aan de Regenboogdiensten, Anders Dan Anders-diensten, preek van de Leek, biertje met de dominee, dialectdienst, LHBTQ+- diensten, Ik-mis-je-wandeling, Top 2000-diensten, en voor de kinderen de Kliederkerk. 
 
Ik ben niet zo’n kerkganger, dus die kerkgemeenschap is niks voor mij 
De kerk is veel meer dan alleen de zondagse viering. Denk aan de IKA-vakantieweken voor ouderen of de kinderkampen. Rust vind je in de pluktuinen van de Groene Kerk of je steekt een kaarsje aan in de St. Joriskerk of Oude Helenakerk. En als je toch wat meer actief bezig wilt zijn kun je meedoen in het Top 2000-koor, Kunst-Zinnig Aalten of tuinieren in de moestuin bij de Zuiderkerk of de pluktuin. Er is ook ruimte voor nieuwe initiatieven. 
 
De kerk is die vastgeroeste gemeenschap 
De kerk is van iedereen en voor iedereen. Je mag zijn wie je bent. Je hoeft je dus niet anders voor te doen. In een steeds complexere wereld vol leed, onrust en onzekerheid kan de kerk een rustpunt zijn en houvast bieden. Daar waar je, in welke vorm dan ook, een boodschap van hoop en vertrouwen kan horen en ervaren. 
Natuurlijk kan de kerk niet alle onrust en onmacht wegnemen. Maar je vindt er aandacht, perspectief en respect voor ieder levend wezen, hoe mooi is dat. Jij doet toch ook mee aan die kerk die alles biedt wat de wereld zo keihard nodig heeft?! 
 
De kerk staat buiten de maatschappij 
De tijd dat de kerk niet maatschappelijk betrokken was, is allang voorbij. Zo werken PKN Bredevoort en PKN Aalten samen met verschillende maatschappelijke organisaties en participeren ze in maatschappelijke activiteiten. Voorbeelden zijn: de Voedselbank, Meedoen Pact en stichting Present. 
En uiteraard is er de samenwerking met andere kerkgemeenschappen. De Katholieke Parochies van Bredevoort en Aalten houden vieringen in de kerkgebouwen van de  Protestantse Gemeente Bredevoort en de Protestantse Gemeente Aalten. 
Daarnaast zijn er de gezamenlijk paas- en kerstsamenkomsten, en het gezamenlijk organiseren van kerst- en paasdiensten voor de Oekraïense bewoners in onze regio. 
De kerk sluit haar ogen niet voor maatschappelijke ontwikkelingen en wil daar zo mogelijk een positieve bijdrage aan leveren. 
 
Een Google Maps voor je levensweg
De jeugd heeft de toekomst, maar wat is een toekomst zonder richting en zonder doel? 
De boodschap die de kerk uitdraagt kan je helpen te navigeren in het leven vanuit een dieper begrip van waar je staat en wat je bestemming is. 
 
Wat we van u vragen 
Net als elke vereniging kan ook een kerkelijke gemeente niet draaien zonder financiële bijdrage van haar  leden. Kerkbalans is dus geen gewone collecte, maar een ledenbijdrage. Je mag natuurlijk wel zelf de hoogte van de bijdrage bepalen.  
Geef alstublieft  royaal want de kerk geeft het in veelvoud terug, ook aan jou.
 
Welkom in de kerk!
 
 
Geven verandert je
Het geven van de gave verandert de gever; denk maar eens aan de gelijkenis van het verloren muntje (Lucas 15:8-9). Daarin zijn wij samen ‘het werkkapitaal in de gemeente. Maar er is meer; de Actie Kerkbalans is een scharniermoment om de deuren open te zetten voor nieuwe plannen. 
We willen meer inzetten op interkerkelijke missionaire activiteiten. Gelukkig worden we daarin mede ondersteund door de diaconie. Om u enkele voorbeelden te geven: de zomerkampen, de Top 2000-diensten, de inloopochtenden, maar ook de kerstlichtjesroute.   
In het jaar 2024 is de verwachting dat er (groot) onderhoud aan het orgel in de Oude Helenakerk uitgevoerd gaat worden. De totale kosten worden geschat op € 100.000. Er is subsidie ingerekend van € 50.000 en er wordt € 48.070 bestemmingsfondsen ingezet. Zo kan er nadien tijdens kerkdiensten en orgelconcerten weer optimaal genoten worden van harmonieuze orgelklanken. 
De begroting 2024  van de PG Aalten is op 21 november 2023 goedgekeurd in de vergadering van de grote kerkenraad. 
 
Periodieke giften
De periodieke gift is een andere mogelijkheid om uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans te regelen. Deze gift kunt u, in tegenstelling tot de gewone gift, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. 
De periodieke gift wordt via een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk vastgelegd, loopt tenminste vijf jaar, stopt automatisch bij overlijden en kan stopgezet worden bij arbeidsongeschiktheid of andere ingrijpende veranderingen in uw situatie. 
De schriftelijke overeenkomst kan in overleg met u opgesteld worden door het kerkelijk bureau. U gaat pas akkoord met de overeenkomst wanneer u deze ondertekent. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. 
 
De belangrijkste voordelen:
– De kerk is voor langere tijd verzekerd van financiële steun (minimaal vijf jaar).
– U kunt de gift volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting. Hierdoor kunt u overwegen om uw gewone gift om te zetten in een wat hogere periodieke gift zonder dat dit u extra geld kost. 
Voor de gewone gift geldt een drempel voor de aftrekbaarheid van de gift van 1% van uw inkomen, met een minimum van € 60 en een maximum van 10% van uw inkomen. Deze grens is niet van toepassing bij een periodieke gift. 
Afhankelijk van uw inkomen krijgt u in het jaar 2024 36,97% tot 49,5% van de schenking terug (grens bij AOW-leeftijd is 24,5% tot 33%).
 
Een voorbeeld
Stel u heeft een jaarinkomen van € 30.000 en u doet de kerk een schenking van € 600 als gewone gift. Dan kunt u de kerk € 750 als periodieke gift schenken (verhogen met 125%, maximale verhoging € 1.250 per jaar). 
Gewone giftPeriodieke gift
 
 
 
 
Nalaten
Behalve tijdens uw leven kunt u ook na uw overlijden nog bijdragen aan uw kerk. In de wet is geregeld dat uw bezittingen na uw overlijden verdeeld worden onder uw nabestaanden. Met een testament kun u een andere verdeling vastleggen, die past bij uw persoonlijke wens en overtuiging. Naast partner, kinderen, verdere familie of vrienden kunt u ook de kerk opnemen. Familie en vrienden betalen erfbelasting over wat zij ontvangen. Alles wat u aan de kerk nalaat is vrijgesteld van erfbelasting, dit vanwege de ANBI status. Wat u aan de kerk nalaat komt dus volledig beschikbaar voor het kerkenwerk.  U helpt de kerk ook in de toekomst als een levendige gemeenschap te functioneren die missionair en diaconaal aanwezig is in de directe omgeving. Als betrokken kerklid was u al gewend om te geven. Met een gift in uw testament zet u deze goede gewoonte voort. 
 
Voor nadere inlichtingen over de periodieke gift, het formulier en het opstellen van de overeenkomst en nalaten kunt u voor Aalten contact opnemen met Anite Verkerk, tel. 06-16819705 of Anite.Verkerk@PGAalten.nl.
 
Voor Bredevoort  is dit Johan Eppink, penningmeester van de kerk. Als u een  
mail stuurt aan: boekhouding@pkn-bredevoort.nl wordt er contact met u opgenomen. 
kerkrentmeesters Aalten/Bredevoort