Pastoraat

Pastoraat algemeen PG Aalten

Het omzien naar elkaar behoort tot de kern van het gemeente-zijn. Het hart van het pastoraat ligt in het onderling pastoraat van alle gemeenteleden. Maar daarnaast zijn er gemeenteleden die in het pastoraat een bijzondere taak hebben. Zo kennen wij naast de predikant en de kerkelijk werker pastoraat ook de ouderling en de bezoekmedewerk(st)er.

Indeling in twee pastorale wijken
De Protestantse Gemeente Aalten is verdeeld in twee wijken, Noord en Zuid bestaande uit een gedeelte in het dorp en één of meer buurtschappen. De buurtschappen Barlo/Dale en Lintelo behoren bij wijk Noord en de buurtschappen Haart/Heurne en IJzerlo behoren tot Wijk Zuid.
Zie voor indeling en plattegronden in het hoofdmenu pastoraat en daarna wijkteams.
NB De buurtschap ‘t Klooster, de buurt Hollenberg en een klein gedeelte van de buurtschap Haart behoort tot de Protestantse Gemeente Bredevoort.

De organisatie van de pastorale wijk
Het pastoraat is georganiseerd in een tweelagen structuur, waarin de eerste laag wordt gevormd door de bezoekmedewerkers en de tweede laag door de predikant of kerkelijk werker pastoraat, die bijgestaan worden door een pastorale wijkouderling.

De bezoekmedewerker
De bezoekmedewerker heeft tot taak om namens de gemeente om te zien naar gemeenteleden. Naast hun bezoekwerk hebben zij ook een signaalfunctie naar de predikant of de kerkelijk werker pastoraat toe. Zij hebben een beperkt aantal adressen (15 à 25). Die adressen samen noemen we “de buurt”. Een aantal ouderlingen doen naast hun taak als ambtsdrager ook nog het werk van bezoekmedewerker.
De bezoekmedewerker bezoekt gemeenteleden bij bijzondere gelegenheden, zoals geboorte of adoptie, thuiskomst uit ziekenhuis, huwelijksjubilea, en bezorgt de verjaardagskaart. Voor ouderen is er extra aandacht, bijvoorbeeld rond de Kerst.
De bezoekmedewerker brengt tevens de uitnodigingen of de wijkbrieven rond.
Zo is de bezoekmedewerker het eerste aanspreekpunt namens de gemeente.

De buurt – de sectie – de wijk
Om het geheel overzichtelijk te houden vormen een aantal buurten samen een sectie. Elke sectie heeft een zogenaamde sectie-coördinator. Dat is een bezoekmedewerker met een coördinerende functie. De secties vormen samen de pastorale wijk.
De sectie coördinatoren, de ouderlingen, de wijkpredikant en kerkelijk werker pastoraat vormen samen het pastoraal wijkteam. Het organiseert o.a. de wijk gebonden pastorale activiteiten.

De tweede laag
De tweede laag binnen het pastoraat is het pastorale werk van de predikant of kerkelijk werker pastoraat, die hierin ondersteund wordt door een pastorale wijkouderling.

De predikant of kerkelijk werker pastoraat
De predikant of kerkelijk werker pastoraat verleent in zijn/haar wijk pastorale zorg aan:
– gemeenteleden die in moeilijke omstandigheden verkeren (bv. door ziekte e.d.)
– gemeenteleden die daartoe zelf contact hebben opgenomen
– gemeenteleden bij bijzondere gelegenheden (bv. bij geboorte en jubileum)
– gemeenteleden die ouder zijn en extra aandacht nodig hebben
– De predikant of kerkelijk werker pastoraat draagt zorg voor begeleiding en stimulering van ouderlingen en bezoekmedewerkers.

De pastorale wijkouderling.
De pastorale wijkouderling heeft geen eigen adressen, maar kan in overleg met de wijkpredikant of kerkelijk werker pastoraat en bezoekmedewerker gemeenteleden bezoeken in bijzondere omstandigheden

Vraag gestuurd pastoraat.
Omdat de wijken groot zijn, zal de predikant of kerkelijk werker pastoraat vooral op bezoek gaan bij gemeenteleden die daarom vragen of op aangeven van een gemeentelid of de bezoekmedewerker. Het is belangrijk dat de predikant of kerkelijk werker pastoraat geïnformeerd wordt als bezoek gewenst is.

Een overzicht van alle pastorale wijken en ouderenpastoraat, inclusief wijkpredikanten, kerkelijk werkers pastoraat en bezoekmedewerkers is te vinden in het hoofdmenu onder Pastoraat/Wijkteams.