ANBI-Protestante Gemeente Aalten

               Protestantse Gemeente Aalten

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting, Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
De volgende onderdelen van de Protestantse Gemeente Aalten zijn geregistreerde ANBI instellingen:

– Protestantse Gemeente Aalten
– Diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten

 1. Algemene gegevens
  Naam ANBI:                  Protestantse Gemeente Aalten
  RSIN/Fiscaal nummer: 817826075
  Naam ANBI:                  Diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten
  RSIN/Fiscaal nummer:  804518087
  KvK nummer Diaconie is: 76336182
  KvK nummer Rentmeesters is: 76336050

Postcode:                     7121 EM
Plaats:                           Aalten
Telefoonnummer:       0543 – 473250
Website:                        www.kerkvenster.nl
E-mail:                           kerkaalten@kerkvenster.nl

De Protestantse Gemeente Aalten (PGA) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2).

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Op de website van de landelijke kerk vindt u de Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. www.protestantsekerk.nl

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Aalten.

 1. Samenstelling bestuur.
  Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad circa 70 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 2).

Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

 1. Doelstelling/visie van de Protestantse Kerk in Nederland

Verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toeweiding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 1. Beleidsplan.
  Op de website van de landelijke kerk vindt u het Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland en op onze website vindt u het Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Aalten.

https://www.kerkvenster.nl/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/Beleidsplan-2023-2027-PGA.pdf

Een verdere uitwerking van het beleidsplan vindt u in het rapport ‘Sprong naar de Toekomst’

In de bijlage ‘Stand van zaken Sprong naar de toekomst’ treft u de laatste informatie aan.

 1. Beloningsbeleid.
  De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers pastoraat pastoraat, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Op de website van de landelijke kerk vindt u de hierop betrekking hebbende Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 1. Verslag Activiteiten.
  De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Voor informatie over de Protestantse Gemeente Aalten zie website

https://www.kerkvenster.nl/pg-aalten/

 1. Voorgenomen bestedingen.
  De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) en het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de begroting (zie onder H.) is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 2. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
  De staat van baten en lasten zie bijlage: ‘Begroting en jaarrekening Protestantse Gemeente Aalten’  https://www.kerkvenster.nl/anbi-diaconie/ en voor de Diaconie Protestantse Gemeente Aalten’  https://www.kerkvenster.nl/anbi-diaconie-pga/  geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van dat betreffende jaar..

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De Protestantse Gemeente Aalten bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteedt aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers pastoraat en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Jaarlijks wordt door de diverse commissies verantwoording afgelegd t.b.v. de aan hen beschikbaar gestelde gelden die vooraf geaccordeerd zijn door de grote kerkenraad via de begroting.
De activiteiten zijn: hoofdzakelijk het houden van kerkdiensten, jeugdbijeenkomsten. De diverse commissies die ingesteld zijn organiseren bijeenkomsten die bijdragen aan het samenkomen van de kerkleden t.b.v. het versterken van de christelijke band en de onderlinge band tussen de kerkleden.