ANBI-protestante gemeente

ANBI-gegevens Protestantse Gemeente Aalten

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting, Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
De volgende onderdelen van de Protestantse Gemeente Aalten zijn geregistreerde ANBI instellingen:|

 

– Protestantse Gemeente Aalten
– Diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten

A. Algemene gegevens
Naam ANBI:                    Protestantse Gemeente Aalten
RSIN/Fiscaal nummer: 817826075
Naam ANBI:                    Diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten
RSIN/Fiscaal nummer:  804518087

Postcode:                        7121 EM
Plaats:                              Aalten
Telefoonnummer:           0543 – 473250
Website:                           www.kerkvenster.nl
E-mail:                              kerkaalten@kerkvenster.nl

De Protestantse Gemeente Aalten (PGA) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2).

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Op de website van de landelijke kerk vindt u de Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. www.protestantsekerk.nl

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Aalten.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad circa 90 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 2).

Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie van de Protestantse Kerk in Nederland 

Verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Op de website van de landelijke kerk vindt u het Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland en op onze website vindt u het Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Aalten. Een verdere uitwerking van het beleidsplan vindt u in het rapport ‘Sprong naar de Toekomst’ In de bijlage ‘Stand van zaken Sprong naar de toekomst’ treft u de laatste informatie aan.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Op de website van de landelijke kerk vindt u de hierop betrekking hebbende Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Voor informatie over de Protestantse Gemeente Aalten zie bijlage ‘Informatie PGA voor ANBI’. Voor meer informatie over de diaconie zie de website.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) en het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de begroting (zie onder H.) is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
De staat van baten en lasten (zie bijlage ‘Balans Protestantse Gemeente Aalten’ en bijlage ‘Balans Diaconie Protestantse Gemeente Aalten’) geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De Protestantse Gemeente Aalten bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteedt aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Hieronder de volgende bijlagen:
• Stand van zaken ‘Sprong naar de toekomst’
• Informatie PGA voor ANBI
• Begroting en jaarrekening Protestantse Gemeente Aalten
• Begroting en jaarrekening Diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten

Sprong naar de toekomst
Enerverende jaren voor onze gemeente
In 2014 en 2015 zijn er veel stappen gezet in onze gemeente die een gevolg zijn van het rapport ‘Sprong naar de toekomst’. We werken met elkaar hard om, naast de helaas noodzakelijke bezuinigingen, te bouwen aan de kerk van de toekomst. Hard is er zeker door veel mensen in diverse voorbereidende commissies gewerkt. Ook is er een beroep gedaan op de flexibiliteit van vele vrijwilligers. Het is fijn om te merken dat deze flexibiliteit groot is geweest.
In het pastoraat zijn inmiddels de grootste stappen gezet. Vanaf 1 november 2016 werken we niet meer met een drie lagen structuur maar met twee lagen: bezoekmedewerkers en predikanten. Het aantal wijken is teruggebracht van zeven naar vier. De signalen zijn hoopvol wat betreft de organisatie. We hebben er vertrouwen in dat het pastoraat op een goede manier gewaarborgd zal zijn in onze gemeente. Wat nog is blijven liggen is het doelgroepenpastoraat. Niet alles kan tegelijk. We streven ernaar om dit in het komende jaren uit te werken.
Ook voor de eredienst zijn er stappen gezet. Vanaf januari 2016 zullen de diensten in de Zuiderkerk diensten zijn met een andere invulling. Naast deze regenboogdiensten, die twee keer in de drie weken plaatsvinden, zal er elke week ook een vertrouwde liturgische dienst zijn. Ook andere activiteiten blijven de aandacht vragen. Naast wat er nu al georganiseerd wordt, hopen we het komende jaar, wat betreft andere gemeentevormen, ook nieuwe initiatieven te zien opbloeien.
Het komende jaar zullen ook de kerkgebouwen aandacht vragen. Een commissie werkt aan een advies om te komen tot een verantwoorde keuze. Welke gebouwen kunnen wij niet missen voor de kerk van de toekomst in onze gemeente. Financiële en niet-financiële elementen zullen daarbij een rol spelen. Het gaat om de kerk van de toekomst.
Het vertrek van twee predikanten heeft de nodige hoofdbrekens gekost. Ook van de predikanten wordt flexibiliteit gevraagd. Blij zijn we met de vervanging voor twee jaar in het pastoraat in de wijk Barlo-Dale. Inmiddels is een kerkelijk werker aangesteld voor een periode van twee jaar. Deze zal worden ingezet voor bovenwijkse taken, met name gericht op de middengroepen. De invulling van regenboogdiensten en doelgroepenpastoraat zal onder andere tot zijn takenpakket behoren. Na deze twee jaar en na evaluatie hopen we duidelijkheid te hebben over welke veranderingen goed zijn voor de kerk van de toekomst in Aalten. Ook zullen we dan meer inzicht hebben in onze financiële mogelijkheden.
Tot slot wordt niet alleen van predikanten en vele vrijwilligers flexibiliteit gevraagd. Voor alle gemeenteleden zijn de veranderingen groot. Niet elke verandering wordt altijd als goed ervaren. We hopen dat we elkaar in deze tijd van grote veranderingen kunnen blijven vinden en elkaar ook ruimte willen geven voor nieuwe initiatieven. Mogen we ons samen blijven inzetten voor een levende gemeenschap in een veranderende tijd, in een kerk waar we ons mee verbonden blijven voelen. Moge de Heer ons zegenen in onze zoektocht naar wat goed is om te doen voor alle generaties.

Gegevens t.b.v. ANBI status 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Jaarlijks wordt door de diverse commissies verantwoording afgelegd t.b.v. de aan hen beschikbaar gestelde gelden die vooraf geaccordeerd zijn door de grote kerkenraad via de begroting.
De activiteiten zijn: hoofdzakelijk het houden van kerkdiensten, jeugdbijeenkomsten. De diverse commissies die ingesteld zijn organiseren bijeenkomsten die bijdragen aan het samenkomen van de kerkleden t.b.v. het versterken van de christelijke band en de onderlinge band tussen de kerkleden.
Beknopte financiële verantwoording:
Totaaloverzicht van de baten en lasten over het jaar 2016 (zie bijlage balans Protestantse Gemeente Aalten t.b.v. ANBI)
Overzicht van voorgenomen bestedingen:
De gelden worden grotendeels besteed aan de salariëring van de predikanten, kerkelijk werker, pastoraat, kosters, organisten en het kerkelijk bureau. De overige bestedingen zijn; onderhoud kerkgebouwen, uitgaven t.b.v. kerkdiensten, verplichtingen overige organen en kosten beheer en administratie.
Zie begroting 2018 (zie bijlage balans Protestantse Gemeente Aalten t.b.v. ANBI).