ANBI Diaconie PGA

 

Diaconie PG Aalten.

 

 

1. Toelichting(voorwoord) 
Jaarrekening Diaconie 2022

Op 30 mei jl. werd in de Grote Kerkenraad de jaarrekening voor het jaar 2022 behandeld. In de tabel onder dit artikel kunt u de resultaten vergelijken met de begroting 2022 en het resultaat van 2021.

Inkomsten
Bij de inkomsten staan de opbrengsten van de pachtgronden weer bij onroerende zaken. Verslaglegging gaat volgens de richtlijnen van de landelijke Kerk en daar is uiteindelijk gewenste overzicht ook nog wat in ontwikkeling. Als we bij de rekening 2022 de beide bedragen bij elkaar optellen, dan komen we met € 117.381 bijna € 6.000 hoger uit dan een jaar eerder. Dit komt vooral door aankoop van gronden en kan dan ook gezien worden als een structurele verhoging. Met andere woorden we verwachten dat de opbrengsten ook in de toekomst.
De opbrengsten uit de diaconale rondgang en overige giften hebben ons blij verrast.
We zagen bijvoorbeeld veel mensen die hun energietoeslag (2x € 190) hebben overgemaakt naar de Diaconie. Vaak ook met een doel waaraan het besteed moest worden. Dit noemen we “Door te zenden collecten en giften”. Voor het eerst in jaren nam dit weer toe!
Mooi dat mensen de nood zien en ook aangeven wat hen raakt. Overigens doen we ook zelf natuurlijk ons best om de juiste doelen te ondersteunen.
Al met al waren de inkomsten bijna € 25.000 hoger dan begroot, een heel fors bedrag!

Uitgaven
Bij de uitgaven zijn er 2 posten te onderscheiden: Kosten en Donaties/giften.
Het totaal aan kosten lijkt bijna € 12.000 minder. Boekhoudkundig klopt dat, maar dat komt voor de helft ongeveer door vrijval van balansposities. Daar kunnen we helaas de voedselbank niet mee helpen. De kosten voor beheer en administratie zijn gelukkig fors meegevallen en dat voordeel zien we wel in geld terug. Op kosten moeten we kritisch zijn en gelukkig nemen die nog niet toe bij de Diaconie.

Bij de donaties wijken 2 zaken af.
Diaconaal werk regionaal was een forse post voorzien voor eerst corona hulpverlening en later de komst van de Oekraïners. In de praktijk is daarvoor echter maar weinig beroep op de Diaconie gedaan hiervoor.
De doorzend giften zijn fors toegenomen, zoals al eerder aangegeven.

Voor de Diaconie is het belangrijk dat de jaarrekening ongeveer op 0 uitkomt zodat al de gelden die binnenkomen ook daadwerkelijk zijn besteed. We hadden voor 2022 zelfs een tekort van € 48.500 begroot en daarvoor staat ook een bedrag in reserve. Dit is niet besteed, zoals hierboven vermeld. In 2023 wordt dit bedrag aan andere doelen die op dit moment actueel zijn wel gedoneerd.

2022 had door deze extra inkomsten en wat minder uitgaven zelfs een positief resultaat. Daar hebben we een heel mooi doel voor gevonden: de recreatiecommissie heeft een nieuwe douche/toiletwagen aangeschaft voor de kinderkampen in het Woold. De Diaconie doet hierin een belangrijke bijdrage. Ouders mogen verwachten dat ze dit jaar hun kind ook weer schoon terugkrijgen na zo’n geweldige vakantieweek!

De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ook contact opnemen met ondergetekende.

College van diakenen
Johan van Eerden, penningmeester

2. Jaarcijfers en Balans

 ANBI overzicht 2023 diaconie PGA