ANBI Diaconie PGA

Begroting Diaconie 2022

 Op dinsdag 16 november 2021 heeft de vergadering van de Grote Kerkraad de begroting voor 2022 van de Diaconie goedgekeurd. Uiteraard willen we graag u als gulle gevers op de hoogte stellen van onze plannen voor het nieuwe jaar, daarom hierbij de begroting en een korte toelichting.

Inkomsten

Sinds de jaarrekening van 2020 zijn de gronden, in bezit van de Diaconie, als beleggingen op de balans gezet. In de begroting 2021 staan daarom nog opbrengsten onroerende zaken, maar inmiddels noemen we dat opbrengsten uit beleggingen. Het bedrag is er niet anders door geworden, maar het verklaart wel waarom het in de drie jaren wat verschillend weergegeven wordt. De jaarlijkse inkomsten van de gronden zijn natuurlijk een hele mooie basis waarmee men nog tot in lengte van dagen serieuze Diaconale taken zal kunnen uitvoeren.
Al met al verwachten we dat de inkomsten wat dalen door de afname van het aantal leden en het aantal Kerkdiensten. Al met al € 9.000 lager. Dat klinkt misschien wat negatief, maar we zijn nog elk jaar weer heel blij met hoe veel er gegeven wordt tijdens de Diaconale Rondgang en ook in collectes of giften die zomaar binnen komen. Het geeft ons energie om er zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan en de juiste doelen te kiezen en deze langdurig te ondersteunen.

Uitgaven

Bij de Uitgaven vallen een paar zaken op:

  • Voor diaconaal pastoraat is weer wat meer geld gereserveerd op verzoek van de dominees en kerkelijk werkers. Als Diaconie kunnen we op deze manier het werk van hen ondersteunen.
  • De Kosten beheer, administratie en archief stijgen naar € 21.000, maar dat komt door een ingestelde vaste jaarlijkse bijdrage van € 6.000 voor het multimedia team in de Kerken en daarnaast zijn de kosten van Kerkdienst Gemist ook erg gestegen door iedereen die thuis meekijkt met onze diensten. De reden is natuurlijk erg vervelend (Corona), maar dat het kan is prachtig en we verwachten dat het thuis meekijken met onze diensten voor een deel ook gewoon zal blijven.
  • De kosten van Diaconaal werk plaatselijk nemen voor de Diaconie wat af, maar dat komt omdat de verschillende werkgroepen wat overschotten op de eigen bankrekening hebben die ze eerst willen besteden. Dit is veroorzaakt omdat in de afgelopen periode door Corona veel activiteiten niet door konden gaan.
  • Onder de noemer Diaconaal werk regionaal/landelijk staat en bedrag van € 50.000. We hebben in de afgelopen 2 jaar ruim € 100.000 gereserveerd voor corona hulpverlening. We hadden signalen dat dit bedrag hard nodig zou zijn in ons dorp, maar de echte hulpvraag is tot nog toe uitgebleven. In 2021 hebben we een kwart van dit bedrag overgemaakt naar Unicef voor uitrol van vaccinatieprogramma’s bij hulpverleners van kinderen. In 2020 willen we minimaal de helft van de reservering besteden.


Al met al zorgt dit voor een negatief resultaat, maar onderaan ziet u de € 50.000 die uit de corona reserve weer geplust wordt. In totaal komt de begroting op 0, de Diaconie wil al het geld dat binnenkomt besteden. Zoals we dat elk jaar met veel enthousiasme doen!

College van diakenen

Johan van Eerden, penningmeester

Jaarrekening 2020 diaconie PGA

Op 13 juli 2021 heeft de grote kerkenraad het jaarwerk 2020 van de diaconie goedgekeurd. Hierbij een toelichting op ons werk en de cijfers.

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) gebruikt sinds enkele jaren een softwarepakket dat ook wij verplicht zijn te gebruiken voor de jaarcijfers. Dit pakket is in ontwikkeling en ook de regels veranderen telkens een beetje. Dit heeft als gevolg dat het soms moeilijk is om begroting en jaarrekening op elkaar aan te laten sluiten. U zult daar een beetje doorheen moeten lezen. Begroten voor 2020 was sowieso lastig omdat we toen nog niet van of COVID-19 gehoord hadden.

Het college van diakenen heeft in 2020 zeven maal vergaderd, met name digitaal via zoom of teams. Diverse geplande activiteiten gingen in 2020 niet door: de IKA vakantieweken, de zomerkampen voor kinderen en ook de diverse geplande middagen voor ouderen vanuit de Protestantse Bezoekdienst. De werkgroep Kerkradio kon wel doorgaan, maar de collectebusjes zijn alleen opgehaald in perioden dat dit was toegestaan.                                                                                                                                                De werkgroep Hulp Ver Weg Dichterbij steunt (wereldwijd) diverse specifieke doelen jaarlijks, zodat daar ter plekke continuïteit kan zijn. Daarnaast blijft men speuren naar nieuwe contacten met mensen die zich focussen op bepaalde plaatsen of groepen van mensen waar hulp nodig is. Belangrijk zijn: zoveel mogelijk rechtsreeks contact met de hulpverlener, een duidelijk plan en terugkoppeling van de resultaten.                                                                                                                                                    HVWD was weer erg succesvol in 2020, u heeft er alles over kunnen lezen in de vele bijdragen in KerkVenster.

Al met al heeft dit een behoorlijke impact gehad op de bestedingen van de verschillende werkgroepen. Het college heeft besloten om niet de begrote bedragen over te maken naar de werkgroepen, maar deze af te stemmen op de werkelijke bestedingen. Vanuit de burgergemeente ontvingen we berichten dat er wellicht een grote behoefte zou komen aan coronasteun in Aalten. Besloten werd daarom (in 2020) om het resultaat boekjaar 2019 (€ 48.269) te reserveren voor toekomstige coronahulpverlening.                                                                                                                    De werkgroep Sociaal Diaconaat heeft nauw samengewerkt met de Diaconale Hulpverlening Aalten, maar tot grote (financiële) hulpverzoeken is het in 2020 nog niet gekomen.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Doordat er bijna geen kerkdiensten zijn geweest in 2020 is het bedrag aan door te zenden collecten veel lager dan begroot. De Diaconale Rondgang was daarentegen een succes met een opbrengst van € 111.847, ruim € 3.000 meer dan in 2019. Begroot was een totaal te besteden saldo (afgezien van doorzendgiften) van € 221.200, het resultaat was zelfs € 226.539.                                                                  Daar staat tegenover dat de bestedingen zoals eerder aangegeven niet gehaald zijn. Hierdoor ontstaat een resultaat boekjaar van € 52.242. Besloten is om ook dit bedrag toe te voegen aan de reserve coronahulpverlening, met de kanttekening dat in 2021 ook nadrukkelijk wereldwijd gekeken gaat worden hoe dit bedrag te besteden. In onze directe regio lijkt de behoefte niet te ontstaan. De totale reservering voor coronahulpverlening bedraagt per einde 2020 € 100.511, de intentie is dit bedrag (grotendeels) te besteden in 2021.

Toelichting op de incidentele baten en lasten

Voor het opstellen van de jaarrekening 2020 is een nieuwe verplichting erbij gekomen, namelijk het waarderen van de gronden die in bezit zijn van de diaconie. De belastingdienst heeft een voorschrift opgesteld genaamd: ‘Waardering van verpachte gronden in box 3’ voor een ieder die aangifte inkomstenbelasting moet doen. Dat doet de diaconie natuurlijk niet, maar toch moeten ook wij onze landbouwgronden op deze manier waarderen en op de balans zetten. Hierdoor ontstaat een eenmalig resultaat van € 4.190.407, dat is volgens de fiscus de waarde van de ruim 94 ha die in bezit zijn van de diaconie. Heel veel van deze gronden zijn al generaties in bezit van de diaconie en elk jaar worden de pachtopbrengsten gebruikt om diaconale doelen mee te ondersteunen. De waarde van onze gronden zit hem dan ook veel meer in de jaarlijkse opbrengst dan in de mogelijke verkoopwaarde, waarvan de kenners weten dat die nog ver boven de 4 miljoen zal liggen. De waardering van de gronden is daarom als belegging opgenomen op de balans en de pachtopbrengsten als resultaat van die beleggingen. Mocht het zo zijn dat de teruggang in het aantal kerkleden verder doorzet, dan zal de diaconie toch ‘tot in lengte van dagen’ in staat zijn om vele diaconale doelen te ondersteunen.

Daarnaast zijn nog twee legaten ontvangen van in totaal € 47.196, waarmee het totaal aan incidentele baten op € 4.237.603 komt zoals in het overzicht is vermeld.

Scheiding bezittingen Kerk en diaconie

Ik denk dat het goed is om hier nogmaals te vermelden dat gelden van de kerkrentmeesters en van de diaconie strikt gescheiden zijn. De diaconie mag niet zomaar geld overmaken naar de kerkrentmeesters en de elk jaar weer bijzonder positieve resultaten van de diaconie kunnen ook niet gebruikt worden om tekorten daar weg te nemen. Alle diaconale giften worden gebruikt om mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben, zowel lokaal, nationaal als wereldwijd.

Tenslotte

We kunnen als college van diakenen niet anders dan trots zijn op de giften die ook in 2020 weer zijn ontvangen. Het blijft een grote motivatie voor ons en voor de leden van de werkgroepen om door te gaan met waar we ons voor inzetten te proberen een helper te zijn waar geen helper is. Dank u voor uw bijdragen en de vriendelijke woorden die we mochten ontvangen.