ANBI Diaconie PGA

Jaarrekening Diaconie 2021

Op 17 mei jl. werd in de Grote Kerkenraad de jaarrekening voor het jaar 2021 behandeld. In de tabel onder dit artikel kunt u de resultaten vergelijken met de begroting 2021 en het resultaat van 2020

Inkomsten
Bij de inkomsten staan de opbrengsten van de pachtgronden bij beleggingen. In de begroting stond dit nog anders en helaas kunnen we dat niet later aanpassen. Verder valt vooral op dat de Opbrengsten levend geld lager zijn dan begroot. De toezeggingen in de jaarlijkse Diaconale rondgang dalen wel fors t.o.v. 2020 (8%), maar toen hadden we ook een uitzonderlijk jaar. Waarschijnlijk ingegeven door corona en het ontbreken van collectes in Kerkdiensten. Eigenlijk lag de opbrengst van de rongang weer in lijn de daling in eerdere jaren. Er is in totaal toch nog maar liefst € 103.000 opgehaald. Dank allen voor uw gift!
Wanneer iemand een bedrag overmaakt naar de Diaconie en daar een opmerking bij zet, bijvoorbeeld: “voedselbank” of “Oekraïne”, dan boeken we dat als Door te zenden gift. Dat gebeurt de laatste jaren weer wat vaker, ook daarom daalt “Levend geld” en stijgt “Door te zenden”. Voor de totaaltelling van de inkomsten maakt het natuurlijk geen verschil waar een gift terecht komt.

Uitgaven
Bij de uitgaven zijn er 2 posten te onderscheiden: Kosten en Donaties/giften.
Het totaal aan kosten is ca. € 1.300 minder dan begroot terwijl daar ook nog een grote post kosten Kerkdienst gemist in zit: € 3.500. We zien het als een succes dat daar zoveel gebruik van gemaakt is.
Bij de donaties wijken 2 zaken af.
– Plaatselijk is er minder uitgegeven omdat veel activiteiten niet door konden gaan, zoals de IKA vakantie weken en ook de Protestantse bezoekdienst moest veel activiteiten schrappen.
– Wereldwijd begroten we altijd een bedrag van € 20.000 voor overige doelen die in de loop van het jaar voorbijkomen, maar dat was in 2021 niet nodig. We hebben daarom de begroting niet helemaal gehaald.

Voor de Diaconie is het belangrijk dat de jaarrekening ongeveer op 0 uitkomt zodat al de gelden die binnenkomen ook daadwerkelijk zijn besteed. Welke doelen daarbij gekozen worden is een taak die erg serieus genomen wordt: gekeken wordt naar hulporganisaties met lage interne kosten, met een goede terugkoppeling van resultaten van ons geld (en niet alleen een algemeen overzicht). Vaak is er rechtstreeks contact met de hulpverleners. Op deze manier proberen de diakenen uw giften zo goed mogelijk te besteden.

Inmiddels is besloten dat voor het resultaat van het boekjaar (€ 20.165) in samenspraak met Kerk in Actie projecten worden uitgezocht en dat het daaraan besteed wordt.

De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ook contact opnemen met ondergetekende.

College van diakenen
Johan van Eerden, penningmeester