Het Vervolg op het besluit van de Kerkenraad.

Beste gemeenteleden,

Zoals u weet hebben wij als kerkenraad op 12 maart j.l , een stemming gehouden over de intentieverklaring m.b.t. de overdracht van de Oude Helenakerk naar de Stichting Gelderse Kerken.

Tijdens deze vergadering waarin alle ambtsdragers aanwezig waren, heeft elke ambtsdrager zijn of haar stem uitgebracht.

De uitslag van deze stemming is op 13 maart op de kansel afgekondigd en tevens was deze ook op de website van KerkVenster te lezen.

Met deze stemming kwam een einde aan een langdurig proces, wat in september 2019 begon.

In september 2019 gaf de kerkenraad namelijk de opdracht aan de kerkrentmeesters, om samen met het SOGK, een intentieverklaring samen te stellen, waarin alle afspraken werden vastgelegd, voor het overdragen van onze Oude Helena kerk aan de Stichting Gelderse Kerken.

Ook zou er een ontwerp en visie voor de verbouwing en aanpassing van de OHK moeten worden uitgewerkt, en deze zou ook moeten worden voorgelegd aan alle organisaties, die hier hun  oordeel over moesten geven.

Aangezien de OHK een rijksmonument is, hebben ook verschillende organisaties zeggenschap en invloed op en over het gebouw. Dat daar veel tijd in gaat zitten zult u wel kunnen begrijpen, maar ook de corona periode hielp niet echt mee in de voortgang van het proces.

Ondanks deze vertraging in het proces konden de kerkrentmeesters de intentieverklaring in oktober 2023 aan de ambtsdragers presenteren, waarna zij hier in november 2023 hun voorlopige goedkeuring over gaven.

Met deze goedkeuring konden wij het vervolgproces in gang zetten, en de verklaring presenteren aan al onze gemeenteleden, om ook te horen wat u ervan vond.

Besluiten als deze gaan gepaard met verschillende meningen en emoties, wat ook zeer te begrijpen is.

Wij als kerkenraad hebben ook geprobeerd om u daar zo veel mogelijk de ruimte en gelegenheid voor te geven.

Na de presentatie van de intentieverklaring op de 1e gemeenteavond hebben wij +/- 90 brieven van gemeenteleden ontvangen.

In deze brieven werd zowel negatief als positief op de plannen gereageerd, en werden er ook een groot aantal vragen gesteld, die wij op de 2e gemeenteavond hebben geprobeerd te beantwoorden.

Daarna hebben wij alle brieven doorgestuurd naar al onze ambtsdragers zodat zij deze konden meenemen in hun persoonlijke stem, welke zij op 12 maart hebben uitgebracht.

Dat dit proces ook voor onze ambtsdragers geen gemakkelijk proces is geweest, kunt u zich wellicht wel voorstellen.

De verantwoordelijkheid voor het gebouw, maar ook voor onze gemeente, drukt zwaar op hun schouders.

Er komt veel op hen af, en ook de reacties vanuit de gemeente maken emoties bij hen los.

Als ambtsdragers hebben wij daar in 2 bijeenkomsten met elkaar over gesproken, daarin hebben wij gevoelens en emoties met elkaar gedeeld, het waren waardevolle bijeenkomsten waarin wij elkaar konden ondersteunen en bemoedigen, ondanks onze verschillende inzichten en meningen.

Uiteindelijk heeft elke ambtsdrager voor zichzelf, maar ook voor de toekomst van de gemeente een eigen besluit genomen.

Elke ambtsdrager heeft de vrijheid gehad om, na presentatie en het tot zich nemen van de intentieverklaring, het bijwonen van de gemeenteavonden, en het doorlezen van al uw brieven, zichzelf een mening te vormen over het besluit. Na de stemming bleek dat er een meerderheid (62,2 %) voor de overdracht was van de OHK naar het SOGK,

En dat daarmee het voorgenomen besluit zal worden omgezet in een definitief besluit.

Hoe nu verder zult u zich afvragen ?  Na het nemen van een besluit van de kerkenraad, volgt er nog altijd een bezwaartermijn. Tot 30 dagen na het besluit kan ieder gemeentelid een bezwaar indienen op een genomen besluit.

Dit bezwaar kon worden ingediend bij Classicaal College voor Bezwaren en Geschillen waarna zij dit verder in behandeling nemen en er een bezwaarprocedure zal worden opgestart.

Op dit moment zijn er meerdere bezwaren ingediend en hebben wij de gelegenheid om daarop te reageren.

Dit proces zal zeker nog een aantal weken in beslag nemen, en tot dat het CCBG hierover een uitspraak heeft gedaan, zullen en kunnen  wij verder nog geen verdere stappen nemen.

Zodra er meer informatie hierover is bekend zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groet