Ondertussen bij de kerkrentmeesters…..

Invulling vacature koster

Door de kerkrentmeesters is hard gewerkt om de ontstane vacature van koster in te vullen. Tot op heden is dat helaas niet gelukt. Om toch de diensten in de Oude Helenakerk door te kunnen laten gaan hebben drie ambtsdragers aangeboden dit voorlopig op vrijwillige basis in te vullen. Anite Verkerk, Edwin Ruesink en Jan-Willem Duenk zullen de eerste diensten op 21 en 28 juli gezamenlijk draaien en daarna bij toerbeurt. Dit doen zij naast hun taak als ambtsdrager. Over de overige werkzaamheden die de koster van de OHK uitvoert is overleg gevoerd met het kerkelijk bureau en met Erik Bekkers, koster van de Zuiderkerk en beheerder van Elim. We denken dat alles voor nu geregeld is en dat de vieringen en andere activiteiten dus doorgang kunnen vinden.

Geen ideale situatie

Dat drie ambtsdragers nu tijdelijk bereid zijn gevonden om dit op te lossen is natuurlijk heel fijn. Tegelijkertijd is dit een probleem voor ons allen. Daarom opnieuw een dringende oproep met de vraag wie koster wil zijn binnen de PGA. Daarbij mag het gaan om alle kosterstaken of om mee te draaien in het rooster van de huidige vrijwillige kosters. Denk er eens goed over of jij of u op deze wijze wilt en kunt bijdragen aan samen gemeente-zijn.

Voor meer info kunt u contact opnemen met Jan-Willem Duenk, tel. 06 1292 7149, janwillem.duenk@pgaalten.nl.

Opbrengst Actie Kerkbalans

In januari werd de Actie Kerkbalans 2024 gehouden. Na inlevering van de enveloppen in februari zijn de toezeggingen voor het jaar 2024 geteld. De eindopbrengst is nu bijna bekend, maar nog steeds worden er mutaties geboekt. De opbrengst is voor 2024 € 489.995, dit was in 2023 € 561.235 en in 2022 € 562.181.  Wij zijn dankbaar voor alle toezeggingen die gedaan zijn. De kosten van het pastoraat en energie en onderhoud nemen snel toe, zodat het geld goed gebruikt kan worden.  De gemiddelde toezegging per gevend kerklid is iets gedaald t.o.v. de voorgaande jaren. Dit ligt nu op € 208,86 en was in 2023 € 222,44 en in 2022 € 221,50. De komende jaren verwachten we dat het bedrag aan levend geld verder zal dalen door overlijden van kerkleden en doordat leden hun lidmaatschap opzeggen. In de begroting voor het jaar 2024 was een bedrag van € 520.000 opgenomen, dit was voor het jaar 2023 € 545.000 en voor 2022 € 570.000. De toezeggingen voor Kerkbalans 2024 geven een daling aan ten opzichte van de begroting van € 30.005. Het begroot tekort voor het jaar 2024 bedraagt € 70.603.

Hartelijk dank aan de vele vrijwilligers/collectanten. De Actie Kerkbalans kan niet zonder jullie. Jaarlijks zijn er collectanten die afhaken, vaak vanwege hun leeftijd. Heeft u tijd om enveloppen weg te brengen en op te halen voor Kerkbalans of de Diaconale Rondgang, dan kunt u dit doorgeven op het kerkelijk bureau. Graag zien wij u komen!

Anite Verkerk

Kerkrentmeester

Toelichting op de baten en lasten kerkrentmeester PG Aalten

 Dinsdag 21 mei jl. is in de grote kerkenraad de jaarrekening 2023 behandeld.

Hierbij in het kort de weergave van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

Er heeft in overleg met het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken

(CCBB) een verschuiving plaatsgevonden van de landerijen en niet-kerkelijk onroerend goed van de Financiële Vaste Activa naar de rekening Onroerende Zaken. Zo blijven op de rekening Financiële Vaste Activa alleen de deposito’s en de uitstaande leningen staan. Tevens zijn de landerijen afgewaardeerd naar 60% van de fiscale waarde. Deze afwaardering van de gronden heeft plaatsgevonden via de rekening Onttrekking Bestemmingsreserves.

 Baten

Bij de rekeningen Opbrengsten onroerend goed en de Opbrengsten uit rente, dividend en beleggingen is duidelijk de hierboven vermelde verschuiving zichtbaar m.b.t. de inkomsten uit de landerijen, de pachten en de huren van de niet-kerkelijke gebouwen.

Begroot was over het jaar 2023 een tekort van € 180.023. Dit is uiteindelijk een tekort van € 91.616 (bij operationeel resultaat), waarbij de inkomsten bijna € 82.019 meer zijn dan vooraf begroot (meer opbrengsten levend geld en onroerende goederen door de verkoop van een strook grond).

Lasten

De uitgaven zijn licht gedaald t.o.v. de begroting. Dit zit met name in het nog niet uitgegeven bedrag voor groot onderhoud aan het monumentale orgel.

De grootste mutatie van de kosten van de kerkelijke gebouwen zijn de energiekosten. Deze kosten van de Oude Helenakerk, Zuiderkerk en Elim zijn t.o.v. boekjaar 2022 met € 81.157 gestegen. Deze stijging ligt hoofdzakelijk aan de energieprijzen.

De uitgaven voor salarissen Pastoraat en Beheer zijn in 2023 t.o.v. 2022 volgens cao gestegen.

Toelichting incidentele baten

Via deze rekening heeft de verschuiving plaatsgevonden van de landbouwgronden en niet-kerkelijk onroerend goed op de rekening Financiële Vaste Activa naar de rekening Landerijen. We mochten een legaat van € 10.000 ontvangen, waar we dankbaar voor zijn.

Mutaties bestemmingsreserves

Op de rekening Herwaardering niet-kerkelijke onroerend goed (Landerijen) staat de afwaardering van de Landerijen (€ 1.136.066). Er heeft ook een onttrekking uit de overige bestemmingsreserve plaatsgevonden van € 52.000 t.b.v. de kosten van de pastorale inzet van de kerkelijk werkers.

De toevoeging bestemmingsreserve betreft de herwaardering van het niet-kerkelijk onroerend goed, hier moet de WOZ- waarden aangehouden worden.

De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met hen opnemen.

Graag wil ik mijn waardering uitspreken naar mijn voorganger, die op zeer vakkundige wijze jarenlang de begroting, de meerjarenraming en de eind-jaarrekening opstelde. Mijn dank gaat uit naar de boekhouder die mij wegwijs maakte in de

proces-stappen, en tijd nam om tekst en uitleg te geven op mijn vele vragen.

Als kerkrentmeesters proberen we zorgvuldig het beheer te voeren van de door u geschonken bijdragen. Wij willen u graag bedanken voor uw bijdrage, in welke vorm dan ook. U maakt het mogelijk dat we samen kerk zijn, een plek waar we ons geloof mogen vieren en elkaar kunnen ontmoeten.

Namens het college van kerkrentmeesters,

Anite Verkerk, penningmeester.