Begroting diaconie 2024

Op dinsdag 21 november 2023 heeft de vergadering van de grote kerkraad de begroting voor 2024 van diaconie goedgekeurd. Uiteraard willen we graag u als gulle gevers ook op de hoogte stellen van onze plannen voor het nieuwe jaar, daarom hierbij de begroting en een korte toelichting.

Inkomsten

Het heeft ons blij verrast dat de inkomsten uit de Diaconale rondgang al drie  jaar op rij ongeveer op niveau gebleven zijn. Toch realiseren we ons dat dat natuurlijk niet zo blijven kan, we zetten dan ook in op een daling van het levend geld. Overigens wordt dit weer ruimschoots goedgemaakt door de meeropbrengsten uit het verpachten van gronden. Voor de lange termijn zien we daarin een stabiele vorm van inkomsten waardoor de diaconie van de PGA nog vele jaren haar werk zal kunnen blijven doen.

Uitgaven

Bij de uitgaven vallen een paar zaken op:

  • Voor diaconaal pastoraat is dit jaar veel meer gereserveerd op verzoek van de kerkrentmeesters. We kunnen daarmee als diaconie bepaalde werkzaamheden van de dominees en kerkelijk werkers ondersteunen waardoor we uiteindelijk het bezoek aan kerkleden op niveau kunnen houden. De diakenen vinden het erg belangrijk dat het bezoek, met name aan de oudere mensen, blijft doorgaan.
  • Onder de noemer ‘diaconaal werk regionaal/landelijk’ staat en bedrag van € 20.000 en dat is veel minder dan in 2023 begroot was. Dit zijn nog gelden die zijn overgebleven uit de coronaperiode. We hadden signalen dat dit bedrag hard nodig zou zijn in ons dorp, maar de echte hulpvraag is uitgebleven. In 2024 bouwen we deze reservering € 10.000 verder af. Dit geld zal met name aan noodhulp besteed worden.
  •  

Al met al zorgt dit voor een negatief resultaat, maar onderaan ziet u de € 10.000 die uit de coronareserve weer geplust wordt. In totaal komt de begroting op 0, de diaconie wil al het geld dat binnenkomt besteden. Zoals we dat elk jaar met veel enthousiasme doen!                                                                      

college van diakenen                                                                Johan van Eerden,          
penningmeester

Begroting 2024 klik hier