Begrotingen van de PG Bredevoort Begroting Kerkrentmeesters PGB

Begrotingen van de PG Bredevoort

Begroting Kerkrentmeesters PGB

Op de agenda van de kerkraadsvergadering van 21 november stond de behandeling van de begrotingen van diaconie en kerk. Graag geven we u inzicht in de inkomsten en uitgaven die we het komende jaar verwachten.

Opbrengsten en baten

De verwachte inkomsten zullen ongeveer gelijk zijn aan het boekjaar 2022 en liggen daarmee wat hoger dan de begroting 2023. Aan de inkomstenkant verwachten we wat meer opbrengsten uit onroerende zaken. In 2023 hebben we grond aangekocht, daarom krijgen we ook meer pachtopbrengst. De inkomsten uit verhuur van Koppelhuis en kerk blijven ongeveer gelijk. De opbrengsten levend geld, Kerkbalans en collectes zullen waarschijnlijk toch iets blijven dalen. Het is een trend die we al jaren zien.

Uitgaven en Kosten

Een onzekere factor aan de uitgavenkant blijven de energiekosten. De tarieven voor gas en stroom blijven schommelen op de energiemarkt. Aan de uitgavenkant zullen ook de kosten voor pastoraat en beheer en administratie stijgen. Voor een groot deel komt dat door de CAO-afspraken voor beloning. Ook zijn er meer uren nodig voor het beheer en de exploitatie van het Koppelhuis. 

Het saldo laat net als voorgaande jaren een fors tekort zien. Om dat beheersbaar te houden zijn we als kerk in regionaal verband met elkaar in gesprek en kijken we in elkaars keuken. Waarin kunnen we elkaar helpen, hoe versterken we elkaar om kerk te zijn en te blijven.

Als u de volledige begroting wil inzien, dan kan dat de komende week door een afspraak te maken met een van de collegeleden of door een mail te sturen aan boekhouding@pkn-bredevoort.nl

Klik hier voor de begroting KRM PG Bredevoort 

Toelichting op de begroting van 2024 van de Diaconie Bredevoort.

Voor het komende jaar 2024 hebben we geprobeerd om een inschatting te maken van de inkomsten en de uitgaven.  In de Kerkenraad van november is de begroting voor het jaar 2024 goedgekeurd.

Plaatselijk en wereldwijd blijven we alert op schrijnende armoe, noodsituaties. Naast nieuwe initiatieven die we het afgelopen jaar hebben gesteund, zijn goede ideeën van harte welkom.

 Opbrengsten en Baten:

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we jaarlijks huur-en pachtinkomsten hebben van onroerend goed en gronden. In 2023 hebben we grond aangekocht waardoor deze inkomsten nog wat zullen stijgen. Deze vormen samen met opbrengsten van collectes en giften, de vaste basis van inkomsten.

Uitgaven en kosten:

Bij de “kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen” zijn de kosten opgenomen voor belastingen, verzekeringen, onderhoud en beheerskosten.  Verder is er gereserveerd voor de onderhoudsvoorziening ten behoeve van ons onroerend goed.

Hebt u vragen of opmerkingen over de begroting dan bespreken wij die graag met u. Neem daarvoor contact op met de penningmeester of stuur een mail aan boekhouding@pkn-bredevoort.nl

Klik hier voor de begroting 2024 diaconie PGB 

College van Diakenen,

Bert Stronks, penningmeester.