Groene kerk

Duurzaamheid en houdbaarheid zijn veelgebruikte termen. We denken dan direct aan producten die we kopen, aan voedsel dat we consumeren. In groter verband denken we aan de houdbaarheid van de wereld, van ons milieu, van onze leefomgeving. Daar gaat het om. Hoe gaan we om met onze leefomgeving bij alles wat we doen en laten?

Ook in de kerk klinkt het woord duurzaamheid in relatie tot de leefomgeving meer en meer. Van fairtradeproducten tot diaconale projecten, van omzien naar elkaar, verwondering over en bewondering voor alles wat de schepping ons biedt, tot zorg voor de natuur en bestrijding van onrecht. In de kerk staan in dit verband bidden en geven dikwijls centraal, maar steeds vaker komt ook de vraag of dit niet wat gemakkelijk is. Beter gezegd, de vraag of we niet bereid moeten zijn meer te doen dan bidden en geven alleen.

De Groenekerkenactie wil geloofsgemeenschappen stimuleren tot actief handelen als het gaat om bewerken en bewaren van de leefomgeving, dichtbij en veraf. Daar ligt immers onze opdracht uit Genesis 2.

Het bewerken van de aarde heeft inmiddels grootse vormen aangenomen, we halen er uit wat er in zit, en proberen daarbij tot het uiterste te gaan. Ieder ziet voorbeelden hiervan om zich heen. Het is de vraag in hoeverre het nieuwtestamentische begrip naastenliefde hierbij nog meespeelt. Want dit woord moet onlosmakelijk verbonden zijn met bewerken en bewaren. Het gaat ook om eerlijk delen. Delen met hen die na ons komen en met hen die nu al te weinig hebben. Wat voor wereld laten we onze kinderen en kleinkinderen na en in welke omstandigheden brengen we medemensen elders in de wereld door ons consumptiepatroon?

De actie richt zich op geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen met duurzaamheid, met sociale rechtvaardigheid en met het vergroenen van de eigen leefomgeving. De werkgroep Groene Kerk Aalten is blij dat de kerkenraad uitgesproken heeft zo’n geloofsgemeenschap te willen zijn.

De naam Groene Kerken is door Kerk in Actie gekozen vanwege de vele associaties die het woord groen biedt. Het woord groen in onze maatschappij staat voor goed en recht. Groen is schepping, groen is klimaat. In een wereld waarin we in toenemende mate te maken krijgen met klimaatverandering, uitbuiting en onrecht, geven Groene Kerken een tegengeluid. Dit is een hoopvol geluid voor de wereld en voor de kerk. Een tegenactie van de kerken in een wereld waar het vaak gaat om economische groei, om verrijking binnen de eigen leefomgeving ten koste van die van anderen. Een tegengeluid ook omdat we te maken hebben met klimaatverandering waardoor de armsten van onze mondiale samenleving het eerst en het hardst getroffen worden.

In groter verband heeft groen ook te maken met eerlijk delen tegenover uitbuiting, met recht tegenover onrecht, opnieuw met naastenliefde, nu in groter verband. Groen heeft zeker zoveel te maken met rentmeesterschap als met diaconale verplichtingen. Wat wij te veel gebruiken, zouden anderen, elders in de wereld wel eens te kort kunnen komen.

Juist voor een kerk die midden in de maatschappij wil staan, moet het bordje Wij zijn een Groene Kerk een signaal zijn dat we het niet bij bidden en geven willen laten, maar dat we, ook als PGA, actief willen zijn wanneer het gaat om bewerken en bewaren. De woorden zijn geen eindpunt van een proces, maar een voortdurende herinnering aan onze missie als christenen. God gaf ons de wereld om deze te bewerken en te bewaren en dat willen we doen met liefde en naastenliefde. Daarom noemen we onze gemeenschap een Groene Kerk.

Groene Kerk zijn vraagt wat van ons allen en we mogen trots zijn op onze kerkenraad die het aandurfde om de PGA  aan te melden als lid van deze kerkelijke actiegroep. Gelukkig behoeven we het groene wiel niet zelf uit te vinden. Tezamen met Groene Kerkgemeentes als Lichtenvoorde, Terschelling, Maastricht en honderden andere daartussen vormen we een steeds groeiend netwerk waarbinnen gedacht en gesproken wordt over de bijbelse opdracht om de aarde te bewerken en te bewaren in de ruimste zin van de woorden. Kerk in Actie neemt hierbij het voortouw met adviezen en suggesties. Maar men komt niet controleren of we het wel goed genoeg doen. Dat is onze eigen verantwoording.

De werkgroep Groene Kerk Aalten is een jaar geleden gestart met haar werkzaamheden en de eerste resultaten zijn al zichtbaar.

Waarschijnlijk hebt u de omslag van plastic koffiebekertjes naar papieren eco bekertjes in de Zuiderkerk op zondag zelf al gezien. De koffie die na de diensten geschonken wordt in de verschillende kerken is inmiddels van fairtrade kwaliteit en bij het schoonmaken van de gebouwen vindt een overgang plaats van gewoon goede middelen naar eco goede reinigingsmiddelen. Ledverlichting wordt de standaard binnen de gebouwen en de groene energie kopen we in via Greenchoice.

Maar is nog veel te doen en er liggen allerlei plannen en plannetjes. Ze zijn geformuleerd in een beleidsplan dat momenteel bij de kerkenraad ligt.

In het voorjaar van 2020 hopen we een volgende stap te maken. De vlinders en andere insecten hebben het de laatste jaren moeilijk in Europa en hun aantal neemt schrikbarend af. Mede daarom wil de werkgroep Groene Kerk Aalten in samenwerking met de vrijwillige tuinlieden bij de drie kerken bloemenveldjes realiseren. Bijen, vlinders en andere insecten hebben deze voedselplekken hard nodig en ook voor vogels zijn de zaden van levensbelang. En, wie weet, staan er volgend jaar bloemen in de kerk die geplukt zijn uit de eigen bloementuinen van de kerk. Ook de plannen die er momenteel liggen voor een jeugdhonk naast de Zuiderkerk gaan in de groene richting.

De missie van de werkgroep Groene Kerk is stap voor stap te werken aan een groenere geloofsgemeenschap. Een plek waar oog en aandacht is voor duurzaamheid, zorg voor de schepping, geven om de ander en waar we samen aan de slag gaan met dat oude woord rentmeesterschap. De visie hierbij is dat we met alle gelovigen in ons land echt het verschil kunnen maken als we opnieuw invulling geven aan de opdracht: goed en recht doen omwille van de God die alles schiep en omwille van onze naasten en de generaties die na ons komen.

Binnen de PGA wil de werkgroep gevraagd en ongevraagd advies geven aan de kerkenraad en de kerkrentmeesters op het gebied van vergroening en milieumaatregelen. Daarnaast zal er jaarlijks minstens één “groene” kerkdienst georganiseerd worden en een gespreksavond over een groen onderwerp. We kijken uit naar lezingen en films op het gebied van energie en klimaat, schepping en natuur en hopen op samenwerking met andere groepen binnen de PGA.

De werkgroep heeft als doel zichzelf overbodig maken. Nu willen we van harte de kar trekken op het gebied van vergroening. We willen als een zoutend zout het denk- en leefpatroon van de gemeente beïnvloeden en we hopen dat binnen enkele jaren groen en milieu bij alle beslissingen binnen de gemeente worden meegenomen als vanzelfsprekend.

Het zou mooi zijn wanneer de missie van de werkgroep in de loop van de tijd overgenomen zou worden door de PGA en alle gemeenteleden.

De werkgroep Groene Kerk Aalten staat open voor ideeën en wanneer u denkt dat u een bijdrage wilt of kunt leveren aan het vergroeningsproces binnen de PGA horen we het graag. We zullen zeker ingaan op uw suggesties. Stuur gerust een mailtje naar onderstaand mailadres:

groenekerk@kerkvenster.nl