Herbestemming waar staan we nu?

 Oosterkerk: waar staan we nu?

Enkele weken geleden zijn de klankbordroepen, met daarin ambtsdragers uit de verschillende wijken, bij elkaar geweest om te spreken over het voorstel voor herbestemming van de Oosterkerk. Op de vergadering van de kleine kerkenraad zijn de reacties van de klankbordgroepen geïnventariseerd en deze waren als volgt samen te vatten: het is verdrietig dat de Oosterkerk verkocht moet worden maar als het dan toch zo is, dan is dit een heel mooie en passende bestemming. Ook de vergadering van 2 juli jl. van de grote kerkenraad stond in het teken van het voorstel van het college van kerkrentmeesters om de Oosterkerk te verkopen aan Bouwbedrijf Klomps t.b.v. de realisatie van een woon-zorgcomplex.
Het voorstel van het college van kerkrentmeesters is  behandeld en ter stemming aangeboden. Het voorgenomen besluit luidt als volgt:

Alles overwegende en gehoord de adviezen van de klankbordgroepen, acht de grote kerkenraad de bestemming woonzorg een passende bestemming voor de Oosterkerk, en besluit zij in te stemmen met het voorstel van het college van kerkrentmeesters tot overdracht van de Oosterkerk aan Bouwbedrijf Klomps ten behoeve van het realiseren van een woon-zorgcomplex op basis van de voorliggende voorlopige koopovereenkomst.

Dit is een voorgenomen besluit. Voorafgaand aan een definitief besluit zal de gemeente verder geïnformeerd en gehoord worden op de gemeenteavonden.

De eerste gemeenteavond
Op 6 juli jl. heeft de eerste online gemeenteavond plaatsgevonden, door de coronamaatregelen zonder aanwezigheid van gemeenteleden. De avond was digitaal via KerkBeeld en via kerkradio te volgen. De uitzending is via KerkBeeld nog  terug te zien. Namens de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters gaf de voorzitter een korte toelichting op de historie en de aanleiding van het onderzoek voor het vinden van een herbestemming van de Oosterkerk. Vorig jaar hebben zich drie partijen gemeld met interesse in koop van de Oosterkerk. Na diverse gesprekken zijn er schriftelijk plannen en ideeën ingediend. Voor een professionele ondersteuning is eind 2019 de afwikkeling van het proces overgedragen aan een specialist: rentmeester Luuk ten Hooven van Kantoor der Kerkelijke Goederen.
De keuze van het college van kerkrentmeesters is uiteindelijk gevallen op de plannen en ideeën van Bouwbedrijf Klomps voor een woon-zorgcomplex.
De kerkrentmeesters vinden dit plan het best passend voor herbestemming van de Oosterkerk,  er is een goede borging van deze bestemming van de Oosterkerk in de toekomst en het heeft de meeste kans van slagen.

Bram Klomps van Bouwbedrijf Klomps , Annelies Lammers,  initiatiefnemer en  projectmanager voor het realiseren van een woon-zorgcomplex, en Vincent Schreurs, de architect, presenteerden hierna de plannen rond de toekomst van de Oosterkerk. Het ontwerp toont respect voor de historie en houdt rekening met het gegeven dat de Oosterkerk een rijksmonument is, alsook met de omgeving voor een woon-zorgcomplex. Er is veel licht en ruimte in dit ontwerp en de toekomstige bewoners kunnen gebruikmaken van een buitenruimte.

Bij de interne verbouwing zal de kerk nog steeds als kerk herkenbaar blijven. Zo blijft het orgel behouden én zichtbaar, en ook het gedenkraam blijft behouden. De oriëntatie in het gebouw is helder door structuur en herkenning. De te realiseren zorgeenheden worden gelijkwaardig en verdeeld over drie verdiepingen. De presentatie van de plannen werd ondersteund met foto’s en tekeningen die een beeld geven van de kerk na de verbouwing (zie ook elders in dit blad).
De buitenzijde van de kerk wordt zoveel mogelijk in tact gelaten. Aan de achterzijde van de kerk wordt een aanbouw gerealiseerd die logisch aansluit op de kerk. Daarnaast worden op enkele plekken de ramen vergroot om te zorgen voor voldoende lichtinval.

Zoals u in de vorige editie van KerkVenster heeft kunnen lezen, is een ontbindende voorwaarde voor verkoop dat het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN goedkeuring verleent. Inmiddels kunnen wij melden dat het CCBB  toestemming geeft aan het college van kerkrentmeester voor verkoop van de Oosterkerk voor de overeengekomen prijs.

De overdracht van de Oosterkerk staat gepland in juli 2021 of zoveel eerder als mogelijk, echter niet eerder dan 1 januari 2021.

De tweede gemeenteavond

Op 13 juli a.s. is er een tweede gemeenteavond om 19.30 uur in de Oosterkerk.
Deze avond kunt u als gemeentelid bijwonen en staat in het teken van het beantwoorden van vragen die vooraf zijn ontvangen of ter plekke kunnen worden gesteld en behandeld.

Zoals al eerder aangegeven, moeten wij rekening houden met de regels van het RIVM. In de kerk dient men de aanwijzingen op te volgen, en u zult de 1,5 meter afstand tot uw naaste in acht moeten nemen.
U dient zich van tevoren aan te melden. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 10 juli om 18.00 uur schriftelijk via het kerkelijk bureau of per e-mail (bjebuesink@lijbrandt.nl).
De avond is tevens te volgen via KerkBeeld en kerkradio.
Inmiddels zijn al diverse vragen binnen en deze worden 13 juli zoveel mogelijk beantwoord. U kunt nog steeds vragen stellen. Heeft u dus nog een vraag of opmerking, dan kunt u deze per e-mail (bjebuesink@lijbrandt.nl) of schriftelijk (kerkelijk bureau bij de Zuiderkerk) aanleveren tot uiterlijk vrijdag 10 juli om 18.00 uur.

Op 16 juli aanstaande komt de grote kerkenraad opnieuw bij elkaar en zal, na de gemeente gehoord te hebben, besluiten of een woon-zorgcomplex een passende herbestemming is voor de Oosterkerk en er ingestemd kan worden met de overdracht.

Schroom niet om bij vragen of opmerkingen contact met ons op te nemen.

Namens de kerkenraad,

Gerard Helmink,

voorzitter