ANBI College van Kerkrentmeesters PGA


Begroting 2020 van het college van kerkrentmeesters

Protestante Gemeente Aalten

 

Dinsdag 19 november jl. werd in de grote kerkenraad de begroting voor het jaar 2020 behandeld en goedgekeurd.

Algemeen

Voor het jaar 2020 is er een tekort op de begroting t.b.v. € 24.695, dit zal in de komende jaren verder oplopen

Toelichting op de baten en lasten

Baten

De inkomsten uit onroerende zaken stijgen licht t.o.v. de begroting 2019. De pachtinkomsten stijgen, maar hier staat een daling bij inkomsten van de huurwoningen tegenover.

De rentebaten stijgen door het vastzetten van een deel van de gelden voor een langere periode.

Naar beneden zijn bijgesteld de opbrengsten van de kerkbalans. In de afgelopen jaren is er sprake van een gestage sterke daling in de opbrengsten. Een van de oorzaken is de daling van het aantal kerkleden door opzeggingen en overlijden. Het totaalbedrag van de ontvangsten volgens de begroting 2020 zal dalen met € 18.000 t.o.v. de begroting 2019.

Lasten

De verwachte uitgaven van de kerkgebouwen stijgen door de energietarieven en meer uitgaven verzekeringen. Bij de overige eigendommen en inventarissen is hetzelfde bedrag begroot als uitgave t.o.v. voorgaand jaar.

De afschrijvingen dalen licht doordat een deel van hetgeen geactiveerd werd afgeschreven is.

De uitgaven voor het pastoraat dalen op de begroting met € 11.300 t.o.v. de begroting 2019. Dit komt doordat het aantal predikanten gedaald is naar 3,8 fte.

De uitgaven voor salarissen en vergoedingen stijgen met € 19.300 door meer uitgaven bij kerkelijk bureau en algemene salarisstijging.

De uitgaven kosten beheer en administratie dalen verder t.o.v. vorig jaar. 

De begroting voor het jaar 2020 laat nu een tekort zien van € 24.695. Volgens de meerjarenprognose zal er in het jaar 2021 sprake zijn van een lichte verbetering, echter er wordt bij emeritaat van een predikant niet meer volledig 1 fte predikant beroepen. In de berekening is ervan uitgegaan dat bij emeritaat van twee predikanten (in 2020) er maar 1,5 fte beroepen kan worden en er 0,5 fte kerkelijk werker aangetrokken wordt. Daarnaast is in het jaar 2021 al rekening gehouden met afstoten van een kerkgebouw. Aanvullend zal een volledige predikantsplaats in het jaar 2026 vervallen, in dat jaar zal het aantal predikantsplaatsen gedaald zijn naar 2,3 fte (i.p.v. nu 3,8 fte) en 2,3 fte kerkelijk werkers (nu 1,8 fte).

Het tekort, doorgerekend met deze wijzigingen, komt dan uit op € 171.900 in het jaar 2026. Dalen de inkomsten nog sterker dan verwacht, dan zullen er aanvullende besparingen nodig zijn. 

De volledige begroting ligt op het kerkelijk bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ondergetekende

college van kerkrentmeesters,

René Veerbeek, penningmeester 

Begroting 2020 klik hier