ANBI College van Kerkrentmeesters PGA


–  Begroting 2019
– Jaarrekening 2017

 

 
Dinsdag 20 november 2018 werd in de grote kerkenraad de begroting voor het jaar 2019 behandeld.

Algemeen:

Voor het jaar 2018 is er een klein overschot op de begroting, dit zal echter vanaf het jaar 2019 omslaan in een tekort.

Toelichting op de baten en lasten

Baten

De inkomsten uit onroerende zaken zullen in het jaar 2018 licht stijgen door huurverhogingen en hogere pachtontvangsten. De rentebaten dalen door de lage rentevergoeding op de spaargelden. De opbrengsten van de kerkbalans zijn naar beneden bijgesteld, in de afgelopen jaren is er sprake van een gestage sterke daling in de opbrengst. Een van de oorzaken is de daling van het aantal kerkleden (met name door overlijden). Het totaal bedrag van de ontvangsten volgens de begroting 2018 zal dalen met € 23.700 t.o.v. de begroting 2017.

Lasten

De uitgaven van de kerkgebouwen dalen doordat er met name minder onderhoud uitgevoerd zal worden in het jaar 2018. Daarnaast dalen de kosten van de verzekeringspremie door het nemen van een eigen risico per (kerk)gebouw.

Bij de overige eigendommen en inventarissen is er sprake van een lichte daling.

De afschrijvingen stijgen licht, dit heeft te maken met het activeren van investeringen die meerdere jaren meegaan.

De uitgaven voor het pastoraat stijgen op de begroting met € 41.000 t.o.v. de begroting 2017,  het aantal FTE bij de predikanten blijft gelijk, echter bij de pastorale medewerker resp. kerkelijk werker is er sprake van een toename van 0,5 FTE in totaal.

De uitgaven voor salarissen en vergoedingen dalen met € 20.500 t.o.v. de begroting 2017,  o.a. door het anders inzetten van personeel op het kerkelijk bureau/kosters.

De uitgaven kosten beheer en administratie dalen, o.a. bij drukwerk en administratie. 

De begroting voor het jaar 2018 laat nu overschot zien van € 10.000. Volgens de meerjarenbegroting zal er in het jaar 2019 sprake zijn van een tekort van € 17.205, dit tekort zal bij ongewijzigd beleid oplopen naar een tekort van € 135.800 in het jaar 2024.

De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ondergetekende

College van kerkrentmeesters,

René Veerbeek, penningmeester  

College van kerkrentmeesters PG Aalten begroting 2018

Totaal exploitatie