PG Bredevoort

Sinds 1 juli 2006 draagt onze kerk de naam Protestantse Gemeente Bredevoort, voortgekomen uit de samenvoeging van de Gereformeerde Kerk Bredevoort en de Hervormde Gemeente Bredevoort.
Het aantal leden is circa 950. Het merendeel van de leden woont in Bredevoort en in de buurtschappen Barlo, de Haart, de Hollenberg, ’t Klooster, Miste en het Woold. 
We hebben één kerkgebouw, de St. Joriskerk en een gemeenschapsruimte aan de overkant – ’t Koppelhuis – genoemd naar de voormalige Gereformeerde Koppelkerk. Er is één predikant. De kerkenraad bestaat uit ongeveer twintig mensen. Naast een voorzitter en twee scriba’s (secretaris) zijn er ouderlingen, verantwoordelijk voor bezoekwerk, diakenen, verantwoordelijk voor het bieden van hulp en de kerkrentmeesters, die het financiële beheer van de gemeente doen, inclusief het beheer van de gebouwen.

Kerkenraad PG Bredevoort
Scriba:  Maaike Prange, Haermansweide 29, 7121 WL Aalten.
Tel. 0543-478543  Mail: scriba@pkn-bredevoort.nl  en  één plek is vacant.

Predikant

Ds. Ada Endeveld is sinds 1 april 1990 predikant, eerst zeven jaar in Oostvoorne (Zuid Holland), daarna dertien jaar in Tilburg (Noord-Brabant) en vanaf december 2009 in Bredevoort.
U kunt haar bellen voor een gesprek, voor catechisatie, bij geboorte en overlijden of als u iets te vragen of op te merken hebt. Haar gegevens zijn:
Pater Jan de Vriesstraat 60a – 7126 BM Bredevoort
Tel. 0543-538848 e-mail: predikant@pkn-bredevoort.nl 

Onze visie

Als Protestantse Gemeente Bredevoort streven we ernaar ruimte te bieden voor zingeving ten behoeve van mensen binnen en buiten de kerk vanuit een Christelijke gemeenschap, in vertrouwen op de verbondenheid met God en met elkaar en ons inzettend voor een betere wereld. Er is veel veranderd in de wereld. Eén van de dingen is, dat de kerk de vanzelfsprekende plaats in de samenleving verloren heeft. Hoe laten we vandaag zien dat we christen zijn?

Bezoekwerk/pastoraat

Pastoraat is bezoek van vrijwilligers van de kerk of de predikant aan gemeenteleden en anderen. We proberen als pastoraal team (wijkmedewerkers, ouderlingen en predikant) een band op te bouwen met alle mensen die deel (willen) uitmaken van de kerkgemeenschap. Ontmoeting is het uitgangspunt. Tijdens een bezoek vragen we hoe het gaat en dan kunnen geloof en twijfel, het leven en God ter sprake komen. We dragen mensen die het moeilijk hebben in onze gebeden op, tijdens het bezoek of in de eredienst.

Diakonie

Als christenen zijn we geroepen God lief te hebben en onze naaste als onszelf. De diakonie heeft de taak het liefhebben van de naaste (alle mensen om je heen) uit te dragen. Zij wil het gezicht van de kerk zijn op het gebied van barmhartigheid en gerechtigheid en vertrouwt er op bijgestaan te worden door de hele kerkelijke gemeenschap, in woord en daad. De diakonie kan mensen die dat nodig hebben doorverwijzen naar de voedselbank, die ook wordt ondersteund door de diakonie. Mensen worden ook praktisch geholpen, bv. met vervoer naar en van het ziekenhuis. Mensen kunnen op weg geholpen worden in acute financiële nood. Daarnaast ondersteunen we projecten o.a. in Roemenië en Oeganda.

In het kader van de landelijke organisatie ‘Kerk in Actie’ wordt jaarlijks financieel bijgedragen aan grote en kleine projecten in ontwikkelingslanden
Voorzitter: Romke van der Meer, tel. 0543- 451257                                                                           
Secretaris: A. Twigt  Mail: diakonie@pkn-bredevoort.nl 

Sociaal diaconaat: Romke v.d. Meer, tel. 0543-451257

Hulpdienst/vervoer: Lidy Hogenkamp, tel. 0543-451911

Giften zijn welkom. Bankrekeningnummer NL21RABO 0310557496

Activiteiten

Elke zondag is er een kerkdienst. In de zomertijd om 9:30 en in de wintertijd om 10:00 uur. Er is dan altijd gelegenheid voor kinderoppas en ook voor kindernevendienst. Activiteiten die daarnaast regelmatig plaatsvinden zijn de Anders dan Andersdiensten, korte stiltevieringen in de tijd voor Kerst en voor Pasen. Ook wordt één keer per jaar een startzondag georganiseerd vanuit een oecumenische commissie. Zo’n 6 keer per jaar zijn er maaltijden in ’t Koppelhuis onder het motto: Samen Eten. Die staat open voor iedereen, ook buiten de kerkelijke gemeente. Alle activiteiten worden aangekondigd in het blad KerkVenster en op deze site op de homepage bij het nieuws.

Kerkdiensten
De kerkdiensten worden in principe elke zondagmorgen gehouden in de St. Joriskerk. Kinderen zijn welkom bij de kindernevendienst. Klik hier  voor het kerkdienstenrooster. 
De eerste zondag van de maand, wordt er na afloop van de dienst koffie gedronken in ’t Koppelhuis, tegenover de kerk. In de zomermaanden en in januari doen we dat elke zondag.
• Op de Startzondag (september) wordt er een oecumenische viering gehouden om 10.00 uur in de tent bij het gebouw van de Oranjevereniging op de Haart of elders.
• Tien keer per jaar is er een Anders dan Anders dienst, meestal ’s avond op de laatste zondag van de maand. U vindt de aankondigingen terug op deze website.
• In de Stille Week (week voor Pasen) zijn er op donderdag (19.30 u.) vrijdag(19.30 u.) en zaterdag (21.30u.) 
‘s avonds vieringen
• Georganiseerd door de Marga Klompé stichting is er elke zaterdag een viering in het Ambthuis  te Bredevoort om 19.00 uur en in de Stille Week om 16.00 uur.

Kinderopvang tijdens de kerkdiensten vindt plaats in ‘t Koppelhuis tegenover de kerk.

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters (CvK,- College van Kerkrentmeesters) zijn verantwoordelijk voor het financiële beheer van de kerk. Zij regelen het onderhoud van de gebouwen en het salaris van de predikant, kosters en beheerder. Ook exploiteren zij de gebouwen.  De begroting van de kerk staat los van de begroting van de diaconie.
Jaarlijks organiseren de kerkrentmeesters voor dit doel het ophalen van de bijdrage Kerkbalans. 
Voorzitter: Gerrit Dammers, Misterstraat 36, 7125CE Bredevoort. Tel. 0610570854
Secretaris: Rita Feenstra e-mail: kerkrentmeesters@pkn-bredevoort.nl
Penningmeester: Wim ter Maat, Driehonderdmeterweg 20. 7121 KR Aalten Tel. 0543-564575
Bankrekeningnummer NL89RABO 0310500109 (o.a. voor vrijwillige bijdragen).

Ledenadministratie

 De ledenadministratie wordt verzorgd door:
Henk Siebelink, Stadsbroek 12, 7126 CR Bredevoort. tel. 0543- 451824 
e-mail: ledenadministratie@pkn-bredevoort.nl

Collectemunten

Collectemunten kunnen besteld worden via de koster; Henk Luimes en via de webshop van KerkVenster. De link hiernaartoe staat onderaan deze pagina.

Beheerder/koster ’t Koppelhuis

Marjon Radstaak, ’t Koppelhuis, Markt 4, 7126 AZ Bredevoort. Tel: 0627504112 
Mail: koppelhuis@pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk

 Henk Luimes, Bolwerkweg 1, 7121 LT Bredevoort Tel. 0543-471154
e-mail: stjoriskerk@pkn-bredevoort.nl                                           
Jan Navis, Hozenstraat 22, 7126 BK Bredevoort Tel. 0543-451943
Mail: stjoriskerk@pkn-bredevoort.nl 

Website

 De PG Bredevoort heeft ook een eigen website, het adres is: www.pkn-bredevoort.nl (doorlink maken)

App

 Je kunt de activiteiten van de PG Bredevoort volgen via de app van de gemeente. Informatie hierover bi Bas Brezet, Kerkstraat 14, 7126 AM Bredevoort.
Tel: 06-30013185 e-mail: bas.brezet@hetnet.nl